גיליון 6154 עמוד 1 מתאריך 01/11/2010רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ד בחשוון התשע״א    6154    1 בנובמבר 2010

עמוד

הודעות על הרשאות לפי חוק נכסי המדינה................... 850

הודעה לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה

לבחירת שופטים).............................................................. 850

מינוי חבר והארכת מינוי חברים בוועדות ערר לפי חוק

נכי רדיפות הנאצים וחוק בתי דין מינהליים........ 851

מינוי חבר והארכת מינוי חברים בוועדות ערר לפי חוק

נכי המלחמה בנאצים וחוק בתי דין מינהליים..... 851

הודעה על הכרה בעמותה לאימוץ בין-ארצי................. 852

הארכת מינוי יושבת ראש ועדת ערר לפי חוק הסעד

(טיפול במפגרים)............................................................... 852

מינוי נציגת שר המשפטים בוועדה המחוזית לתכנון

ולבנייה................................................................................ 852

הכרה במוסדות רפואיים לפי חוק העונשין..................... 852

הודעה על מינוי חברים לוועדות פסיכיאטריות מחוזיות 852 הודעה על מינוי חברים לוועדות פסיכיאטריות מחוזיות

לילדים ולנוער................................................................... 852

הסמכת מפקחים לפי חוק עובדים זרים............................. 853

הודעה בדבר כניסה לתוקף של פנקס הבוחרים לרשויות

מקומיות............................................................................... 853

הודעה בדבר חילופי גברי בוועדת הבחירות במועצה המקומית ירוחם ובדבר מינוי יושבי ראש לוועדות הבחירות במועצות המקומיות אעבלין וירוחם.... 853

עמוד

מינוי יושב ראש מליאת הרשות לשמירת הטבע והגנים

הלאומיים............................................................................ 853

הסמכה לפי חוק סדר הדין הפלילי ..................................... 853

הסמכה לפי חוק רישוי עסקים.............................................. 854

מינוי חברה בוועדה המקצועית לרישום תכשירי

הדברה................................................................................... 854

הודעה בדבר מינוי יושב ראש למועצת רשות שדות

התעופה................................................................................ 854

מינוי מפקחים לפי חוק הטיס וחוק רישוי שירותי תעופה 854

מינוי ועדה לפי חוק הרופאים הווטרינרים.............................. 854

אכרזות בדבר החלפת תקנים רשמיים....................................... 854

אכרזה בדבר שינוי תקן רשמי......................................................... 855

הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית פרדסיה...................... 855

הודעה על ביעור רשומות בבתי המשפט................................. 856

מינוי ממונה על הגבייה ופקיד גבייה........................................ 856

הודעה בדבר קיצור עונת צריכת החורף לפי חוק המים.. 856 הודעה בדבר העלות הכוללת לאשראי לא צמוד הניתן

לציבור.............................................................................................. 856

הודעה על צורך בשיקום מחצבות............................................... 856

הודעה בדבר בחינות עורכי פטנטים........................................... 856

הודעה לפי חוק הצהרות מוות...................................................... 857

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט............................ 857

הודעות מאת הציבור.......................................................................... 861