גיליון 6154 עמוד 2 מתאריך 01/11/2010הודעה על הרשאה

לפי חוק נכסי המדינה, התשי״א-1951 מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 6(א)(2) לחוק נכסי המדינה, התשי׳׳א-1951י )להלן - החוק(, החליטה הממשלה להרשות את כל אחד מנושאי המשרות במינהל המחקר למדעי האדמה והים )להלן - המינהל) המפורטים להלן, לייצג את הממשלה בכל עסקה מן העסקאות שמדובר בהן בסעיפים 4 ו-5 לחוק, למעט עסקאות במקרקעין, שבתחומי הפעילות של המינהל ובתחום הנושאים שבטיפולו, עד לסכום הנקוב לצד כל אחד מהם, ולחתום בשם המדינה על מסמכים הנוגעים לעסקאות האמורות:

(א)    המנהל הכללי של משרד התשתיות הלאומיות (להלן -המשרד) או מנהל המינהל יחד עם חשב המשרד או המינהל או סגנו - בלא הגבלה בסכום;

(ב)    סגן מנהל המינהל יחד עם חשב המשרד או המינהל או סגנו - עד לסכום של 500,000 שקלים חדשים;

(ג)    מנהל המכון הגאולוגי או מנהל המכון למדעי הים יחד עם חשב המשרד או סגנו עד לסכום של 1,000,000 שקלים חדשים;

(ד)    סגן מנהל המכון לחקר ימים ואגמים עם חשב המשרד או המינהל או סגנו עד לסכום של 100,000 שקלים חדשים;

(ה)    מרכז בכיר מינהל ותקציבים במכון הגיאולוגי עם חשב המשרד או המינהל או סגנו עד לסכום של 100,000 שקלים חדשים כל אחד מהם;

(ו)    מנהל המחלקה לנכסים, בינוי, אפסנאות ומשק במינהל עם חשב המינהל, סגנו או ממונה כספים וחשבונות במינהל עד לסכום של 10,000 שקלים חדשים.

אין באמור לגרוע מן ההרשאות לנושאי משרה במשרד התשתיות הלאומיות שהודעות עליהן פורסמו. י׳׳ב בתשרי התשע׳׳א (20 בספטמבר 2010) (חמ 9—3)

צבי האוזר

_    מזכיר הממשלה

1 ס׳׳ח התשי׳׳א, עמ' 52.

הודעה על הרשאה

לפי חוק נכסי המדינה, התשי״א-1951 מודיעים בזה, כי הממשלה החליטה כדלקמן:

(א) בהתאם לסעיף 6(א) לחוק נכסי המדינה, התשי״א-1951י (להלן - החוק), להרשות את כל אחד מנושאי המשרות ביחידת הסמך ״נתיב״ במשרד ראש הממשלה,

אשר מפורטים להלן, לייצג את הממשלה בכל עסקה מהעסקאות שמדובר בהן בסעיפים 4 ו-5 לחוק, למעט עסקאות במקרקעין בתחום הפעולות של המשרד ותפקידו של המורשה, עד לסכום הנקוב לצד כל אחד מהם ולחתום בשם המדינה על המסמכים הנוגעים לעסקאות האמורות:

(1) ראש ״נתיב״ יחד עם חשב משרד ראש הממשלה או סגנו - בלא הגבלה בסכום;

1 ס״ח התשי״א, עמ' 52.

(2)    ראש ״נתיב״ יחד עם מנהל מחלקת הכספים של ״נתיב״

או ראש ענף כספים וחשבונות - עד לסכום של 50,000 שקלים חדשים;

(3)    סגן ראש ״נתיב״ יחד עם חשב משרד ראש הממשלה או סגנו - עד לסכום של 300,000 שקלים חדשים;

(4)    סגן ראש ״נתיב״ יחד עם מנהל מחלקת הכספים של ״נתיב״ או ראש ענף כספים וחשבונות עד לסכום של

50.000    שקלים חדשים;

(ב) בהתאם לסעיף 6(א) לחוק, להרשות את כל אחד מנושאי המשרות ביחידת הסמך ״נתיב״ במשרד ראש הממשלה אשר מפורטים להלן, לייצג את הממשלה בכל עסקה מהעסקאות שמדובר בהן בסעיפים 4 ו-5 לחוק, למעט עסקאות במקרקעין בתחום הפעולות של ״נתיב״ בחוץ לארץ ותפקידו של המורשה, עד לסכום הנקוב לצד כל אחד מהם ולחתום בשם המדינה על המסמכים הנוגעים לעסקאות האמורות:

(1)    ראש ״נתיב״ יחד עם חשב משרד ראש הממשלה או סגנו - בלא הגבלת סכום;

(2)    סגן ראש ״נתיב״ יחד עם חשב משרד ראש הממשלה או סגנו - עד לסכום 100,000 $ (דולר אמריקני);

(3)    ראש שלוחה פריפריאלית או ראש שלוחה מרכזית - עד לסכום של 250 $ (דולר אמריקני), ובכפוף להנחיות חשב משרד ראש הממשלה או סגנו;

(4)    ראש שלוחה פריפריאלית או ראש שלוחה מרכזית,

יחד עם שליח שהוסמך על ידי חשב משרד ראש הממשלה או סגנו כשליח כספים - עד לסכום של

1.000    $ (דולר אמריקני);

(5)    מנהל תחום גאוגרפי (ראש אזור) יחד עם שליח שהוסמך על ידי חשב משרד ראש הממשלה או סגנו כשליח כספים ויחד עם מנהל מחלקת הכספים או ראש ענף כספים וחשבונות של ״נתיב״ - עד לסכום של 8,000 $ (דולר אמריקני).

הרשאות לנושאי משרה ב״נתיב״, שהודעות עליהן פורסמו - בטלות.

י״ב בתשרי התשע״א (20 בספטמבר 2010) (חמ 9—3)

צבי האוזר

מזכיר הממשלה

הודעה

לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים), התשמ״ד-1984

לפי סעיף 13 לכללי השפיטה (סדרי הוועדה לבחירת שופטים), התשמ״ד-1984י, אני מודיע כי בישיבת ועדת הבחירה מיום כ״ז באלול התש״ע (6 בספטמבר 2010), הוחלט לבחור בשופטת נילי ארד לכהונת נשיאת בית הדין הארצי לעבודה.

ד' בחשוון התשע״א (12 באוקטובר 2010) (חמ 1803—3)

יעקב נאמן

שר המשפטים

יושב ראש הוועדה לבחירת שופטים 1 ק״ת התשמ״ד, עמ' 2370.ילקוט הפרסומים 5340, כ' בחשון התשס׳׳ה, 4.11.2004 850