גיליון 6155 עמוד 1 מתאריך 02/11/2010רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ה בחשוון התשע״א    6155    2 בנובמבר 2010

עמוד

הודעות מאת הרשם לענייני ירושה...................................................... 866

הודעות מאת הכונס הרשמי............................................................ 887