גיליון 6155 עמוד 2 מתאריך 02/11/2010משרד המשפטים האפוטרופוס הכללי הרשמים לענייני ירושה

הודעות לפי חוק הירושה, התשכ״ה - 1965

הודיות עלי בקשות לצו יחשה ושוו קיום ציואה

בהתאם לסעיף 67 לחוק ניתנת בזה הודעה כי בתיקים המפורטים להלן הוגשו לרשמים לענייני ירושה בלשכות השונות בקשות לצו ירושה וצו ק-ום צוואה.

1מס־' תיק    ן ןנגום המנוח/ה    11ת7 פטירה ן שם־המבקש    ן

הרםם לענייני ירושה הירוםלים - רח' כנפי הנםרים 15, הנין התאוהים, ירוםלים

ירושות

סויסה יהודה

י)17/01/201

סויסה ינח

2378ת/ק

כהן לואיז

01/08/201 0

כהן גבי

9ד1/223

אריש זיהברט

13/1 1/2008

אריש חיים

1/22300

בל איי־א

31/03/201 0

בל שנתי

וי^223/ 1

סורואמה אירמה אנג־

2008/?ד0/^^

קורואמה 1קונסטנטין

2/22882

ניזי ורה

19/12/2009

קרבין שייטה

1/22389

ששיין;נרi מרטין

22/03/2013

שגנוז ההואל

2/22884

י־מיני ?י),ליהו

07/01/2008

ימיה,־ רחל

1/22885

דלי־קדמ יחקאל

1 0/073/2009

צליהר מרים

1/22884

שוילץ איליאנה

02/07/2009

שולץ אנטה

׳1/22888

ע1 מווו ן רחל

25/00/201 0

אמחון אנואר

1/228863

גרלוני מרים חנה

04/01/201 0

נורדמן אליעזר

1/22380

!;קומו־ מנליק

0 7/09/201־ 2

גלמו ארטסאו

2/22801

ניר נדב

84/09/201 0

ניר חמדה

1/22400

שר נדב

93/05/1 098

נירי שמעון

2/22403

גוטשטיין דוד

05/04/201 0

גוטשטיין מליה מרים

2/22804

גוטשטיין דוד

02/08/203 0

גוטשטיין סרדכי אהרו

2/224053

אלבלנסי מאירה

195/03/201 0

אלבלנסי רחמים משה

1/22404

שיבר וויה שרה

03/08/2908

נולנר בלו-משה-דא

׳1/22408

איבר חיה שרה

02/09/1 993

וולנר מרינד

1/224063

פייהיבאיוף מורים

27/09/201 0

פילזיבאיוף דני

1/224011

צוואות

לוהסח צביה

00/021/221 0

ולדינכזו^ יוזושונ

1/22410

גוטומן יעקב

H/H/2000

ליפובצקו פאינה

1/22491

לוזן תמי

02/06/201 0

לפולסןקי עדניז

1/22391

פוריקו-י רוזה

09/09/2008

וולפהון מינה

22393/ת

בהן פרקר יא ורנה יהוד

22/06/201 0

שבן לשו וי

1/22894

רוטמן ליקוניד

2 8/1 2 /2002

רוטמן פיגה

1/228953

רוטיזן ליאוהד

1 2/1 1/2000

רוטמן יעי ראלי

1/22894

דפמסליכו סלומון

08/08/2010

שנמס1ק-כ אליס

1/22398

אבסלם סלומון

019/011/2002

אבסלם ׳־צחק

1/228963

יחזקאל זייוה

013/08/201 2

אירשויץ הדה

1/228911

רוור דניאל

14/07/201 0

לוגסי יצחק

1/22820

ארגאי שלום

29/09/2026

ארגאי גוהיז

1/2281 0

ילקוט הפרסומים 6155, כ׳׳ה בחשוון התשע׳׳א, 2.11.2010 866