גיליון 6156 עמוד 1 מתאריך 04/11/2010ילקוט הפרסומים

כ״ז בחשוון התשע״א


6156


4 בנובמבר 2010


עמוד

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התעשייה המסחר והתעסוקה למוסדות ציבור לצורך

שיפוצים והצטיידות של מעונות יום לפי חוק יסודות התקציב.................................. 910

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור ................................................... 916