גיליון 6157 עמוד 1 מתאריך 08/11/2010רשומות

ילקוט הפרסומים

ל' בחשוון התשע״א    6157    7 בנובמבר 2010

עמוד

מינוי קאדי לכהונה בפועל............................................................................................... 926

הארכת מינוי יושב ראש בוועדות שחרורים מיוחדות לפי חוק שחרור על-תנאי ממאסר...................... 926

מינוי חבר ועדת משמעת לפי תקנות הטוענים השרעיים............................................................. 926

הכרזה על התאחדות בלתי מותרת לפי תקנות ההגנה (שעת חירום)............................................... 926

מבחנים למתן תמיכות של המשרד לשירותי דת למוסדות ציבור למען עידוד הקבורה הרוויה והקבורה הרוויה הצפופה............................................................................................................ 926