גיליון 6158 עמוד 1 מתאריך 08/11/2010רשומות

ילקוט הפרסומים

א' בכסלו התשע״א    6158    8 בנובמבר 2010

עמוד


עמוד

מינוי רשמים בבית המשפט.................................................... 930

הארכת מינוי שופטת בבית הדין לעבודה........................ 930

מינוי רשם בית הדין לעבודה................................................ 930

מינוי רשמים לפי חוק ההוצאה לפועל.............................. 930

מינוי חברה בוועדת ערר לפי חוק שירות הקבע בצבא

הגנה לישראל (גמלאות)............................................... 930

מינוי חברים לוועדת ערעור לפי חוק הנכים (תגמולים

ושיקום) וחוק בתי דין מינהליים................................ 930

מינוי והארכת מינוי חברים לוועדת ערר לפי החוקים

האמורים.............................................................................. 931

מינוי והארכת מינוי חברים לוועדות ערר לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים

ושיקום) וחוק בתי דין מינהליים................................ 931

מינוי חברה בהנהלת הקרן למימון תובענות ייצוגיות 931 הודעה על כוונה למתן צו הרחבה לפי חוק הסכמים

קיבוציים.............................................................................. 931

הארכת השעיה ומינוי זמני של מפקח על משקלות

ומידות................................................................................... 932

מינוי מפקחים לפי חוק למניעת מפגעים.......................... 932

אכרזה על הפסקה במתן שירותים לפי חוק הבנקאות. 932 הודעות בדבר קביעת תקנים ובדבר שינוי תקנים......... 932

הודעות בדבר הארכת תוקפן של זכויות נפט.................. 933

הודעה בדבר כתובת אתר האינטרנט של ועדת הבחירות

המרכזית לכנסת לפי תקנות חובת המכרזים ........ 933

הודעה על מינוי מפקחים לפי חוק העבירות

המינהליות (רמת גן)........................................................ 933

הודעה על החלת חוקי עזר - עיריית ערד....................... 934

הודעה על הסמכת פקחים - עיריית חדרה..................... 934

הודעות על מינוי מנהל ארנונה (בת ים, גני תקוה,

עמק המעיינות)................................................................. 934

הודעות על שינוי הרכב ועדת ערר (משגב, דימונה).... 935 הודעה על החלפת חבר בוועדת ערר לארנונה (עמק

המעיינות)............................................................................ 935

הודעות מוקדמות בדבר התחלת הסדר זכויות

במקרקעין............................................................................. 935

הודעות בדבר הצגת לוחות זכויות..................................... 936

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה........................................ 936

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 983

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות....................... 984

הודעות מאת הציבור................................................................ 986

דוחות שבועיים של בנק ישראל........................................... 991