גיליון 6159 עמוד 1 מתאריך 11/11/2010רשומות

ילקוט הפרסומים

ד' בכסלו התשע״א    6159    11 בנובמבר 2010

עמוד


עמוד

מינוי נציגי ציבור לבתי הדין לעבודה.............................. 994

תיקון מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של המשרד לענייני גמלאים למוסדות ציבור הפועלים

להנצחת זיכרון השואה.................................................. 996

מינוי וביטול מינוי פקידי סעד לפי חוק הסעד (סדרי

דין בענייני קטינים, חולי נפש ונעדרים)................ 996

מינוי קצינות מבחן למבוגרים.............................................. 997

ביטול מינוי קצינות מבחן לנוער.......................................... 997

מינוי ושינוי מינוי פקידי סעד לפי חוק הסעד

(טיפול במפגרים).............................................................. 997

מינוי, ביטול מינוי ושינוי מינוי פקידות סעד לפי

חוק הנוער (טיפול והשגחה)........................................ 998

הודעה על הארכת מינוי חבר בוועדת ערר לפי חוק

שירותי הסעד................................................................... 998

הסמכה לפי חוק מקורות אנרגיה........................................ 998

מינוי והסמכת מפקח עבודה לפי חוק ארגון הפיקוח

על העבודה........................................................................ 999

הארכת מינוי ממונים למועצה הדתית    רמלה............... 999

הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית האזורית

עמק המעיינות................................................................. 999

מינוי דיין לכהונה בפועל בבית הדין    הרבני    הגדול...... 999

הודעה בדבר קביעת מועד ומקום לבחירת רב עיר

לאור עקיבא....................................................................... 1000

החלטה להחיל את ביקורת המדינה ואת הפרק

השביעי............................................................................... 1000

הודעה בדבר מתן רישיון חיפושי נפט והפקתו............. 1000

הודעות בדבר העברת זכויות נפט...................................... 1001

הודעות בדבר הארכת תוקף של זכות נפט...................... 1001

הודעה בדבר שיעורי פסיקת ריבית והצמדה לפי תקנות פסיקת ריבית והצמדה (קביעת שיעורי

הריבית ודרך חישובה).................................................. 1002

הודעה בדבר העברת תכנית לתשתית לאומית להערות

הוועדות המחוזיות ופרסומה להשגות הציבור ... 1002 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מחוזית חלקית למחוז מרכז תמ״מ 22/21/3 - הרחבת מחצבת

״נשר״ רמלה....................................................................... 1003

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מחוזית חלקית למחוז מרכז תמ״מ 22/21/3 - אזור תיירות בעיר

נתניה................................................................................... 1004

הודעה על מינוי ממלאי מקום לחברי ועדת ערר

לארנונה (חוף הכרמל)................................................... 1004

הודעה על מינוי ועדת ערר לארנונה במועצה

המקומית מעלה עירון................................................... 1004

הסמכת פקחים לפי חוק הרשויות המקומיות (אכיפה

סביבתית - סמכויות פקחים) (טבריה).................... 1005

הודעות בתי הדין הרבניים................................................... 1005

הודעות מאת הציבור .............................................................. 1012