גיליון 6160 עמוד 1 מתאריך 17/11/2010רשומות

ילקוט הפרסומים

י׳ בכסלו התשע״א    6160    17 בנובמבר 2010

עמוד

הודעות מאת הרשם לענייני ירושה...................................................... 1022

הודעות מאת הכונס הרשמי............................................................ 1093