גיליון 6160 עמוד 2 מתאריך 17/11/2010משרד המשפטים האפוטרופוס הכללי הרשמים לענייני ירושה

הודעות לפי חוק הירושה, התשכ״ה - 1965

הודעה עלי בקשות לצו ירושה וצו יקירם צוואה

בהתאם לסעיף 67 לחוק ניתנת בזה הודעה כי בתיקים המפורטים להלן הוגשו לרשמים לענייני ירושה בלשכות השונות בקשות לצו ירושה וצו ק-ום צוואה.

וות. פטירה ן ושם המבקנס I

ןשם המנוח/ה

ומס' תיק א

רח' כנפי הנםרים 15, הנין התאוהים, ירוםלים

הרשם לאנייני ירושה היקוםלים -

יתשות

0 26/04/201 איחנה רינה

אוחנה חנניה

2457ת/ק

30/07/2009 שיריניב גאילה

שירינוב אקיף

1/22458

25/08/1999 אבנר סבטלנה

פלטניק איגור

1/22459

0 20/07/201 חיצ׳ה חיה

לוי יעקב

נe;cי22<2^ ת

0/03/9000 1 עמידי נותן

עלידי יצחק

1/22891

28/12/1990 ננוזנינויב נפיס דירה

לוזייאוב אהרון

1/22852

0 93/02/201 אשר אימה

אשר אברהם

9/22850

2/20088 02/1 ביידר להר

שוידר ואברהם

1 /228518

0 14/08/201 אסקין טמרה

אסקין מרה

1/22855

02/02/2010 הומן עדנה

הוטון מוריי! מרי

1/22856

0 29/05/201 רחנבלום מרים

רוזנבלום דםיטרי

1/22857

0 02/02/201 בהן לאה נופיה

אהן יורק

1/228522

090 0/1 02/0 ליפלנדסקי דמיטרי

שנדלל יבגהה

1/22859

29/07/2000 באבס יעקב

באבס!אהובה

1/22870

01/03/2004 יונה אהרון אריה

יונה אליהו

1/22871

0/01/2012 ו פייהיליס ׳־הפייה

פייביליס נחום

1/22862

22/06/0003 שרביט ענבלי רחל

הרהימ גד נהוראי

1/22860

1/2091 26/1 שטינמאור דבורה

שטייימאהר אםרהם

1/22868

16/05/2002 םטינמאור דבורה

םטיינמאור מריא

1/22865

0/2009 05/9 סחארסמיר

נוחאר אליס

1/22866

16/10/1987 סחארחנק

סחבר בסיל

1/22867

צתאות

2009/ו15/1 גרניט יוסף

גוטרייון לאה

1/22440

7 03/08/201 מבנברג מרים

זיבנברג תיאודור

0/22447

0 29/99/201 אדם דניאל

אדם אביבה

1/22448

02/02/2000 ייורלוב דינה

ירושבסקי חנה

22449/ת

0 03/08/201 ׳לוי גבריאל

ליברמן שוש™

1/228822

2 01/08/200 אגרט סמדר שרה

ריגל עמנואל

1/228859

0 00/08/201 רוןאהנת

רד י ורן יל מםה

1/22850

12/085/2010 אדלראוה

אדלר וורור

1/22851

27/12/2009 גו טמיר ט סילבי

גוטווירט ופול פינקס

1/22452

0 5/02/201 1 פ גיד יובל

ססובר מנחם מנדל

1/228590

0 07/08/201 פושר מלכה מרגרט

רי־ןשר רוברט ראוב

1/22454

0 22/07/201 זידנר מיכאל יעקב

אדנר וזנה אני

1/22455

ילקוט הפרסומים 6160, י' בכסלו התשע׳׳א, 17.11.2010 1022