גיליון 6161 עמוד 1 מתאריך 17/11/2010רשומות

ילקוט הפרסומים

י' בכסלו התשע״א    6161    17 בנובמבר 2010

עמוד

הודעה על מינוי חברים בוועדה הציבורית לקביעת

ייעודם של עיזבונות לטובת המדינה....................... 1110

קביעת רשימת שמאים מכריעים לפי חוק התכנון

והבנייה................................................................................ 1110

מינוי לפי חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות 1110 מינוי חברה בוועדת ערעור לפי חוק להסדר תפיסת

מקרקעים בשעת חירום.................................................. 1110

הארכת מינוי יושבי ראש ועדת ערר לפי חוק הגנת כינויי מקור וציוניים גאוגרפיים וחוק בתי דין

מינהליים.............................................................................. 1110

הארכת מינוי יושבי ראש ועדת עררים לפי חוק נכי

רדיפות הנאצים וחוק בתי דין מינהליים................ 1111

הארכת מינוי יושב ראש ויושב ראש מותב נוסף לוועדות ערעור לפי חוק הנכים (תגמולים

ושיקום) וחוק בתי דין מינהליים................................ 1111

הארכת מינוי יושב ראש ויושב ראש מותף נוסף לוועדות ערעור לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה

(תגמולים ושיקום) וחוק בתי דין מינהליים................ 1111

מינוי יושבי ראש ועדת שחרורים מיוחדת וועדת שחרורים מיוחדת (קציבה) לפי חוק שחרור

על-תנאי ממאסר............................................................... 1111

הארכת מינוי יושבת ראש ועדות שחרורים לפי החוק

האמור................................................................................... 1112

הארכת מינוי יושבי ראש ועדות עררים לפי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים וחוק בתי דין מינהליים.............................................................................. 1112

עמוד

הארכת מינוי יושב ראש לוועדת ערר לפי חוק מיסוי

מקרקעין (שבח ורכישה)................................................. 1112

הסמכה לפי חוק העונשין........................................................ 1112

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד הבריאות

בבתי חולים כלליים בעבור רכישת מכשור רפואי.. 1113 תיקון מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד המדע

התרבות והספורט למוסדות ציבור............................ 1113

תיקון הודעה על הקמת ועדת ערר ומינוי מזכיר ועדת

ערר לפי חוק העתיקות................................................... 1114

מינוי זמני של מנהל השירותים הווטרינריים.................. 1114

הסמכת מפקחים לפי חוק הקרינה הבלתי מייננת........ 1114

ביטול מבחנים למתן תמיכות של המשרד לאיכות

הסביבה למוסדות ציבור............................................... 1115

ביטול מינוי קציני מבחן למבוגרים...................................... 1115

הודעה בדבר קביעת מועד ומקום לבחירת רב עיר

לבית דגן............................................................................... 1115

הודעה בדבר רישום זכות מטפחים בספר הזכויות....... 1115

הודעה על קבלת התחייבות מחיר לפי חוק היטלי סחר

ואמצעי הגנה..................................................................... 1116

הודעה על פתיחה בחקירה בעניין תלונה על יבוא

בהיצף לפי החוק האמור................................................ 1117

הודעת הסדר במקרקעין........................................................... 1117

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה........................................ 1117

הודעות לפי חוק הצהרות מוות............................................ 1144

הודעות מאת הציבור................................................................ 1146