גיליון 6161 עמוד 2 מתאריך 17/11/2010הודעה על מינוי חברים בוועדה הציבורית לקביעת ייעודם של עיזבונות לטובת המדינה

לפי נוהל עבודת הוועדה הציבורית לקביעת ייעודם של עיזבונות לטובת המדינה והליך קבלת כספי ההקצבות

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 6.1 לנוהל עבודת הוועדה הציבורית לקביעת ייעודם של עיזבונות לטובת המדינה והליך קבלת כספי ההקצבות1, מיניתי, באישור הממשלה2, את עפרה פרידמן, ת׳׳ז XXXXXX819, מירנה ג'השאן עואד, ת׳׳ז XXXXXX043, את יצחק לקס, ת׳׳ז XXXXXX708, ואת תמר גדרון, ת׳׳ז XXXXXX929, לחברים בוועדה הציבורית לקביעת ייעודם של עיזבונות לטובת המדינה.

תוקף המינוי עד יום י' בחשוון התשע׳׳ד (14 באוקטובר 2013).

י' בתשרי התשע׳׳א (18 באוקטובר 2010) (חמ 3-4155)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1    י”פ התשס׳׳ג, עמ' 1410; התשס׳׳ח, עמ' 610.

2    בהחלטת הממשלה מס' 2315 מיום ו' בחשוון התשע׳׳א (14 באוקטובר 2010).

קביעת רשימת שמאים מכריעים

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ׳׳ה-1965 בתוקף סמכותי לפי סעיף 202ג לחוק התכנון והבנייה, התשכ׳׳ה-11965 (להלן - החוק), ועל פי המלצת הוועדה המייעצת שהוקמה לפי סעיף 202ד לחוק, אני קובע כי ברשימת שמאי המקרקעין הכשירים לכהן כשמאים מכריעים2, תיכלל נורית ג'רבי, ת׳׳ז XXXXXX582, לתקופה של עשר שנים, החל ביום כ׳׳ד בחשוון התשע׳׳א (1 בנובמבר 2010). י׳׳ד בחשוון התשע׳׳א (22 באוקטובר 2010) (חמ 3-3530)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1    ס׳׳ח התשכ׳׳ה, עמ' 307; התשס׳׳ח, עמ' 632.

2    י”פ התשס׳׳ט, עמ' 3036.

קביעת רשימת שמאים מכריעים

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ׳׳ה-1965 בתוקף סמכותי לפי סעיף 202ג לחוק התכנון והבנייה, התשכ׳׳ה-11965 (להלן - החוק), ועל פי המלצת הוועדה המייעצת שהוקמה לפי סעיף 202ד לחוק, אני קובע כי ברשימת שמאי המקרקעין הכשירים לכהן כשמאים מכריעים2, ייכלל שאול אשרת, ת׳׳ז XXXXXX198, מיום כ׳׳ד בחשוון התשע׳׳א (1 בנובמבר 2010) עד יום ח' בחשוון התשע׳׳ה (1 בנובמבר 2014).

י׳׳ד בחשוון התשע׳׳א (22 באוקטובר 2010) (חמ 3-3530)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1    ס׳׳ח התשכ׳׳ה, עמ' 307; התשס׳׳ח, עמ' 632.

2    י”פ התשס׳׳ט, עמ' 3036.

מינוי

לפי חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ”ה-1995 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5ג לחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ׳׳ה-11995, אני ממנה את עורכת דין קרן שכטמן, ת׳׳ז XXXXXX466, לעניין מתן פטור מתשלום תוספות פיגורים לפי הסעיף האמור. כ׳׳ז באלול התש׳׳ע (6 בספטמבר 2010) (חמ 3-2641)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס׳׳ח התשנ׳׳ה, עמ' 170; התשס׳׳ג, עמ' 568.

מינוי חברה בוועדת ערעור

לפי חוק להסדר תפיסת מקרקעים בשעת חירום, התש”י-1949 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לחוק להסדר תפיסת מקרקעים בשעת חירום, התש״י-1949י (להלן - החוק), אני ממנה את יפה הרצברג, ת׳׳ז XXXXX259, לחברה בוועדת הערעור לפי החוק.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

י׳׳ד בחשוון התשע׳׳א (22 באוקטובר 2010) (חמ 3-138)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס׳׳ח התש׳׳י, עמ' 1.

הארכת מינוי יושבי ראש ועדת ערר

לפי חוק הגנת כינויי מקור וציוניים גאוגרפיים, התשכ׳׳ה-1965, ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ”ב-1992 בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק הגנת כינויי מקור וציונים גאוגרפיים, התשכ״ה-1965י (להלן - החוק), וסעיף 5 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ׳׳ב-21992 (להלן - חוק בתי דין מינהליים), ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון לפי סעיף 5(ב) לחוק בתי דין מינהליים, אני ממנה את שופטי בית המשפט המחוזי בירושלים המפורטים להלן ליושבי ראש ועדת ערר ויושבי ראש מותב לפי החוק:

מוסיה ארד, אורית אפעל גבאי, תמר בזק-רפפורט, נאוה בן-אור, משה יאיר דרורי, משה יועד הכהן, צבי זילברטל, רפי יעקבי, אמנון כהן, גילה כנפי-שטייניץ, מרים מזרחי, יגאל מרזל, נועם יורם, צבי סגל, משה סובל, נעם סולברג, יצחק ענבר, אהרן פרקש, יעקב צבן, אריה רומנוב, יוסף שפירא, רפאל כרמל, וכן דוד מינץ, רשם בית משפט מחוזי, בכהונה בפועל בבית המשפט המחוזי בירושלים.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

ו' בחשוון התשע׳׳א (14 באוקטובר 2010) (חמ 3-973)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1    ס׳׳ח התשכ׳׳ה, עמ' 186.

2    ס׳׳ח התשנ׳׳ב, עמ' 90.

ילקוט הפרסומים 6161, י' בכסלו התשע״א, 17.11.2010 1110