גיליון 6161 עמוד 3 מתאריך 17/11/2010הארכת מינוי יושבי ראש ועדת עררים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי”ז-1957, ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ׳׳ב-1992

בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לחוק נכי רדיפות הנאצים, התשי׳׳ז-1957י (להלן - החוק), וסעיף 5 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ׳׳ב-21992 (להלן - חוק בתי דין מינהליים), ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון לעניין סעיף 5 לחוק בתי דין מינהליים, אני מאריך את מינוים3 של השופטים מרדכי בן חיים ושמואל לנדמן, שופטי בית משפט שלום, ליושבי ראש ועדת עררים לפי החוק, במחוז תל אביב.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

ו' בחשוון התשע׳׳א (14 באוקטובר 2010) (חמ 100—3)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1    ס׳׳ח התשי׳׳ז, עמ' 103; התשל׳׳ח, עמ' 212.

2    ס׳׳ח התשנ׳׳ב, עמ' 90.

3    י”פ התשס׳׳ח, עמ' 196.

הארכת מינוי יושב ראש ועדת ערעור

לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי”ט-1959 [נוסח משולב], ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ׳׳ב-1992 בתוקף סמכותי לפי סעיף 26 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי”ט-1959 [נוסח משולב]' (להלן - החוק), וסעיף 5 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ׳׳ב-21992 (להלן - חוק בתי דין מינהליים), ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון לעניין סעיף 5 לחוק בתי דין מינהליים, אני מאריך את מינויו של מרדכי בן-חיים3, שופט בית משפט שלום, ליושב ראש ועדת ערעור לפי החוק, במחוז תל אביב.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

ו' בחשוון התשע׳׳א (14 באוקטובר 2010) (חמ 323—3)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1    ס׳׳ח התשי׳׳ט, עמ' 276; התש׳׳ן, עמ' 152.

2    ס׳׳ח התשנ׳׳ב, עמ' 90.

3    י”פ התשס׳׳ח, עמ' 197.

הארכת מינוי יושב ראש מותב נוסף לוועדת ערעור

לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי”ט-1959 [נוסח משולב], ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ”ב-1992 בתוקף סמכותי לפי סעיף 26 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי”ט-1959 [נוסח משולב]1 (להלן - החוק), סעיפים 5(א) ו-(ב) ו-12 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ”ב-21992, וסעיף 16 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-31984, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני מאריך את מינויה של רות בהט4, שופטת בקצבה של בית משפט שלום ליושבת ראש מותב נוסף בוועדת ערעור לפי החוק, במחוז הדרום.

1    ס׳׳ח התשי׳׳ט, עמ' 276; התש׳׳ן, עמ' 20.

2    ס׳׳ח התשנ׳׳ב, עמ' 90.

3    ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

4    י”פ התשס״ט, עמ' 1027.

תוקף המינוי לשלוש שנים, החל ביום י׳׳ט בכסלו התשע״א (26 בנובמבר 2010).

ו' בחשוון התשע׳׳א (14 באוקטובר 2010) (חמ 323—3)

יעקב נאמן

שר המשפטים

הארכת מינוי יושב ראש ועדת ערעור

לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש”י-1950, ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ”ב-1992 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש”י-11950 (להלן - החוק), וסעיף 5 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ׳׳ב-21992 (להלן - חוק בתי דין מינהליים), ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון לפי סעיף 5(ב) לחוק בתי דין מינהליים, אני מאריך את מינויו3 של מרדכי בן חיים, ת׳׳ז XXXX263, שופט בית משפט שלום, ליושב ראש ועדת ערעור לפי החוק, במחוז תל אביב.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

ו' בחשוון התשע׳׳א (14 באוקטובר 2010) (חמ 321—3)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1    ס׳׳ח התש׳׳י, עמ' 162.

2    ס׳׳ח התשנ׳׳ב, עמ' 90.

3    י”פ התשס׳׳ח, עמ' 197.

הארכת מינוי יושב ראש מותב נוסף לוועדות ערעור

לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש”י-1950, ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ”ב-1992 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש”י-11950 (להלן - החוק), וסעיפים 5 ו-12 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ”ב-21992, ובהתייעצות עם נשיאת בית המשפט העליון, לפי סעיף 16 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-31984, אני מאריך את מינויה של השופטת רות בהט4, שופטת בקצבה של בית משפט שלום, ליושבת ראש מותב בוועדות הערעור לפי החוק האמור, במחוז הדרום.

תוקף המינוי לשלוש שנים, החל ביום י׳׳ט בכסלו התשע׳׳א (26 בנובמבר 2010).

ו' בחשוון התשע׳׳א (14 באוקטובר 2010) (חמ 321—3)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1    ס׳׳ח התש׳׳י, עמ' 162.

2    ס״ח התשנ׳׳ב, עמ' 90.

3    ס״ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

4    י”פ התשס׳׳ט, עמ' 1106.

מינוי יושב ראש ועדת שחרורים מיוחדת

לפי חוק שחרור על-תנאי ממאסר, התשס”א-2001 בתוקף סמכותי לפי סעיף 33(ב)(1) לחוק שחרור על-תנאי ממאסר, התשס׳׳א-!^ (להלן - החוק), ובהסכמת נשיאת בית

1111 ילקוט הפרסומים 6161, י' בכסלו התשע״א, 17.11.2010

1

ס״ח התשס״א, עמ' 410; התשס׳׳ג, עמ' 511.