גיליון 6161 עמוד 4 מתאריך 17/11/2010המשפט העליון לפי הסעיף האמור ולפי סעיף 16 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-21984, אני ממנה את יהודה אברמוביץ, שופט בקצבה של בית משפט מחוזי, ליושב ראש ועדת שחרורים מיוחדת לפי הסעיף האמור.

בהתאם לסעיף 33(ג) לחוק תוקף המינוי לשנתיים.

ו' בחשוון התשע׳׳א (14 באוקטובר 2010) (חמ 3-101)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

2 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

מינוי יושב ראש ועדת שחרורים מיוחדת (קציבה)

לפי חוק שחרור על-תנאי ממאסר, התשס”א-2001 בתוקף סמכותי לפי סעיף 33(א)(1) לחוק שחרור על-תנאי ממאסר, התשס׳׳א-2001י (להלן - החוק), ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון לפי הסעיף האמור ולפי סעיף 16 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-21984, אני ממנה את יהודה אברמוביץ, שופט בקצבה של בית משפט מחוזי, ליושב ראש ועדת שחרורים מיוחדת (קציבה) לפי הסעיף האמור.

בהתאם לסעיף 33(ג) לחוק תוקף המינוי לשנתיים.

ו' בחשוון התשע׳׳א (14 באוקטובר 2010) (חמ 3-101)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1    ס׳׳ח התשס׳׳א, עמ' 410; התשס׳׳ג, עמ' 511.

2    ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

הארכת מינוי יושבת ראש ועדות שחרורים

לפי חוק שחרור על-תנאי ממאסר, התשס”א-2001 בתוקף סמכותי לפי סעיף 32 לחוק שחרור על-תנאי ממאסר, התשס׳׳א-2001י (להלן - החוק), ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון לפי הסעיף האמור ולפי סעיף 16 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-21984, אני מאריך את מינויה3 של רות בהט, שופטת בקצבה של בית משפט שלום, ליושבת ראש ועדות השחרורים החל ביום י׳׳ח בכסלו התשע׳׳א (25 בנובמבר 2010).

בהתאם לסעיף 32(ב) לחוק תוקף המינוי לשנתיים.

ו' בחשוון התשע׳׳א (14 באוקטובר 2010) (חמ 3-101)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1    ס׳׳ח התשס׳׳א, עמ' 410.

2    ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

3    י”פ התשס׳׳ט, עמ' 1107.

הארכת מינוי יושבי ראש ועדות עררים

לפי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי”ח-1957 ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ”ב-1992 בתוקף סמכותי לפי סעיף 17 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי׳׳ח-1957י (להלן - החוק), סעיף 5 לחוק בתי

1 ס׳׳ח התשי׳׳ח, עמ' 24.

דין מינהליים, התשנ׳׳ב-21992 (להלן - חוק בתי דין מינהליים), ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון לפי סעיף 5(ב) לחוק בתי דין מינהליים, אני מאריך את מינוים3 של שופטי בית המשפט המחוזי בירושלים המפורטים להלן ליושבי ראש ועדות עררים לפי החוק:

מוסיה ארד, אורית אפעל גבאי, תמר בזק-רפפורט, נאוה בן-אור, משה יאיר דרורי, משה יועד הכהן, צבי זילברטל, רפי יעקבי, אמנון כהן, גילה כנפי-שטייניץ, מרים מזרחי, יגאל מרזל, נועם יורם, צבי סגל, משה סובל, נעם סולברג, יצחק ענבר, אהרן פרקש, יעקב צבן, אריה רומנוב, יוסף שפירא, רפאל כרמל, וכן דוד מינץ, רשם בית משפט מחוזי, בכהונה בפועל בבית המשפט המחוזי בירושלים.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

ו' בחשוון התשע׳׳א (14 באוקטובר 2010) (חמ 3-275)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

2    ס׳׳ח התשנ׳׳ב, עמ' 90.

3    י”פ התשס׳׳ח, עמ' 197.

הארכת מינוי יושב ראש לוועדת ערר

לפי חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ׳׳ג-1963 בתוקף סמכותי לפי סעיף 89(א) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ׳׳ג-1963 י (להלן - החוק), ולאחר התייעצות עם נשיאת בית המשפט העליון לפי סעיף 16 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-21984, אני מאריך את מינויו של השופט עזרא קמא3, שופט בקצבה של בית המשפט המחוזי, ליושב ראש ועדת ערר לעניין סעיף 88 לחוק במחוז ירושלים, החל ביום י׳׳ג בטבת התשע׳׳א (20 בדצמבר 2010).

תוקף המינוי לשנה.

ו' בחשוון התשע׳׳א (14 באוקטובר 2010) (חמ 3-324)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1    ס׳׳ח התשכ׳׳ג, עמ' 156; התשנ׳׳ב, עמ' 45; התשנ׳׳ט, עמ' 130.

2    ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

3    י”פ התש׳׳ע, עמ' 1242.

הסמכה

לפי חוק העונשין, התשל”ז-1977 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 231 לחוק העונשין, התשל”ז-11977, הסמכתי את החשב הכללי לעניין הסעיף האמור.

הסמכתו של המנהל הכללי במשרד האוצר שהודעה עליה פורסמה בילקוט הפרסומים 5692, התשס׳׳ז, עמ' 3554 - בטלה. כ׳׳ג בחשוון התשע׳׳א (31 באוקטובר 2010) (חמ 3-831)

יובל שטייניץ

_    שר האוצר

1 ס׳׳ח התשל׳׳ז, עמ' 226.

ילקוט הפרסומים 6161, י' בכסלו התשע״א, 17.11.2010 1112