גיליון 6161 עמוד 5 מתאריך 17/11/2010מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד הבריאות בבתי חולים כלליים בעבור רכישת מכשור רפואי

לפי חוק יסודות התקציב, התשמ”ה-1985 בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ׳׳ה-1985י (להלן - החוק), ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה מתפרסמים בזה מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד הבריאות בבתי חולים כלליים-ציבוריים בעבור רכש מכשור רפואי, כמפורט להלן: תקנה תקציבית: 67040101.

1.    כללי

(א)    ועדת התמיכות של המשרד (להלן - הוועדה) תדון בעניין תמיכה מתקציב המשרד בהתאם לנוהל להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה במוסדות ציבור ולדיון בהן1 2 (להלן - הנוהל) ובהתאם למבחנים אלה.

(ב)    התמיכה עצמה צריך שתינתן, אם אכן נכון וראוי לתתה,

על פי עקרונות של סבירות ושוויון.

(ג)    בבואה לדון ולהחליט בכל בקשה לתמיכה, תשקול הוועדה את כל נסיבותיו של העניין, תוך יישום שוויוני אחיד וענייני של המבחנים.

(ד)    כל שיקוליה של הוועדה יהיו ענייניים, תוך הפעלת אמות מידה מקצועיות, ככל שיידרש לפי נסיבות העניין;

החלטת הוועדה תהיה מנומקת.

(ה)    חלוקת הסכום המיועד לתמיכות בתקציב השנתי של המשרד תיעשה לפי תחומי פעילות, הכל בכפוף לאמור במבחנים אלה ובחוק התקציב לשנת הכספים השוטפת, כפי שיפורט להלן.

2.    הגופים הנתמכים

בתי חולים כלליים-ציבוריים, שאינם בתי חולים ממשלתיים ואינם בתי חולים בבעלות קופת חולים, שלהם מחלקה לרפואה דחופה (חדר מיון) כללית, ומתקיימים בהם התנאים האמורים בסעיף 4.

3.    מטרת התמיכה

מטרת התמיכה היא רכישת מכשור רפואי לבתי חולים.

4.    התנאים למתן התמיכה

בית חולים כללי-ציבורי כאמור בסעיף 2 יהיה זכאי לתמיכה לפי מבחנים אלה, ובלבד שנתקיימו בו כל אלה:

(1) בית החולים לא קיבל תמיכה, בין השנים 2008 עד 2010 לפי אחד או יותר מהמבחנים המפורטים להלן:

(א) מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד הבריאות במוסדות ציבור תמיכה בפרויקטים של בינוי ופיתוח תשתיות בבתי חולים ציבוריים-כלליים3;

י ס׳׳ח התשמ׳׳ה, עמ' 60; התשנ׳׳ב, עמ' 34.

2    י”פ התשנ׳׳ב, עמ' 2569; התשנ׳׳ד, עמ' 4716; התשנ׳׳ז, עמ' 1710; התש׳׳ס, עמ' 3264; התשס׳׳א, עמ' 402 ועמ' 1628; התשס׳׳ב, עמ' 761; התשס׳׳ג, עמ' 1358; התשס׳׳ד, עמ' 107, עמ' 298 ועמ' 2030; התשס׳׳ה, עמ' 330 ועמ' 1140.

3    י”פ התשס׳׳ח, עמ' 1634.

(ב)    פרק 6 למבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכת משרד הבריאות במוסדות ציבור שעניינו ”תשתיות בתי חולים”4;

(ג)    מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד הבריאות (תמיכה בבתי חולים ציבוריים המפעילים יחידה לטיפול בחולים במחלות קשות, תושבי הרשות הפלסטינית)5;

(ד)    מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד הבריאות למוסדות ציבור המבצעים פרויקטים של בינוי ופיתוח תשתיות בבתי חולים ציבוריים -כלליים באזור הצפון6;

(2)    בית החולים פועל בהתאם לתנאי הרישיון שניתן לו;

(3)    בית החולים הציג תכנית לרכש מכשור רפואי בשנת 2010, וראש מינהל רפואה במשרד הבריאות אישר כי מכשור כאמור הוא בעל חשיבות לצורך תפקוד ראוי של בית החולים לשם מילוי משימותיו;

(4)    בית החולים רכש את המכשור הרפואי כאמור בפסקה (3) לפני קבלת כספי התמיכה;

(5)    בית החולים גייס לטובת ביצוע תכנית רכש המכשור 50% לפחות מכלל עלותה.

5. חלוקת כספי התמיכה

כספי התמיכה יחולקו בין כלל בתי החולים הזכאים לתמיכה ושהגישו בקשה לפי מבחנים אלה (להלן, כל אחד מהם - בית חולים זכאי) לפי היחס בין מספר המיטות בכל בית חולים זכאי למספר המיטות בכל בתי החולים הזכאים.

6 . תחילה

תחילתם של מבחנים אלה ביום ט”ו בטבת התש׳׳ע (1 בינואר 2010) ותוקפם עד יום כ”ד בטבת התשע”א (31 בדצמבר 2010).

ט”ז בחשוון התשע׳׳א (24 באוקטובר 2010) (חמ 3-1888)

בנימין נתניהו

_    שר הבריאות

4    י”פ התש׳׳ס, עמ' 170 ועמ' 172.

5    י”פ התשס׳׳ח, עמ' 3930.

6    י”פ התשס׳׳ח, עמ' 3624.

תיקון מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד המדע התרבות והספורט למוסדות ציבור

לפי חוק יסודות התקציב, התשמ”ה-1985 בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ׳׳ה-1985י (להלן - החוק), ובהתייעצות עם המועצה הישראלית לתרבות ואמנות, התשס”ג-22002, מתפרסם בזה תיקון למבחנים למתן תמיכה של משרד המדע התרבות והספורט למוסדות ציבור (שימור רצף פעילות במוסדות תרבות ואמנות)3 (להלן -המבחנים העיקריים):

1113 ילקוט הפרסומים 6161, י' בכסלו התשע׳׳א, 17.11.2010

1

   ס׳׳ח התשמ׳׳ה, עמ' 60; התשנ׳׳ב, עמ' 34.

2

   ס”ח התשס”ג, עמ' 64.

3

   י”פ התשס׳׳ח, עמ' 851.