גיליון 6162 עמוד 1 מתאריך 24/11/2010רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ז בכסלו התשע״א    6162    24 בנובמבר 2010

עמוד


עמוד

הודעה על מילוי מקום של שר.............................................. 1158

הודעה על העברת סמכות הנתונה לפי חוק הממשלה . 1158 הודעה בדבר קביעת משרה שלא תחול עליה חובת

מכרז לפי חוק שירות המדינה (מינויים).................. 1158

הודעה על מינוי חבר לרשות לשירותים ציבוריים -

חשמל.................................................................................... 1158

הודעה על מינוי קצין הכנסת................................................ 1158

מינוי מפקחת על רישום מקרקעין........................................ 1159

מינוי רשמות................................................................................. 1159

הודעה בדבר סכום מעודכן לפי חוק החברות................. 1159

הארכת מינוי יושב ראש לוועדת עררים לפי חוק

התגמולים לנפגעי פעולות איבה............................... 1159

אישור הסכם לפי צו הגנת הפרטיות (קביעת גופים

ציבוריים)............................................................................. 1159

מינוי שופטי נוער לפי חוק הנוער (שפיטה, ענישה

ודרכי טיפול)....................................................................... 1159

הודעה בדבר שינוי הרכב מועצת יועצי מס מייצגים . 1160 הודעה על מינוי חברים לוועדת תעסוקה לפי חוק

חיילים משוחררים (החזרה לעבודה)........................ 1160

הרשאה והסמכה לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית

(עדות)................................................................................... 1160

מינוי רופא ממשלתי לפי פקודת בריאות העם............... 1160

מינוי חבר למועצה לניסויים בבעלי חיים........................ 1160

הודעה על מינוי ועדת ערר לפי חוק פיקוח על בתי ספר. 1161

הסמכה לפי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים........... 1161

הודעה בדבר מינוי חברים במועצת רשות שדות

התעופה................................................................................ 1161

מינוי נציגי ציבור לבתי הדין לעבודה............................... 1161

אישור לפי חוק שעות עבודה ומנוחה................................ 1162

אכרזה בדבר החלפת תקן רשמי........................................... 1162

הסמכה בסמכויות קצין משטרה לפי חוק שמירת

הניקיון.................................................................................. 1163

הסמכות לפי חוק סדר הדין הפלילי.................................... 1163

מינוי ממלאי מקום נציגי השר להגנת הסביבה בוועדות מחוזיות לתכנון ולבנייה (ירושלים,

תל אביב ומרכז)................................................................. 1164

הודעה בדבר מינוי נציב תלונות ברשות השנייה

לטלוויזיה ורדיו................................................................. 1165

הודעה בדבר חילופי גברי במועצה הדתית חיפה........ 1165

הודעה בדבר חילופי גברי בוועדת חקירה לפי

חוק שירותי הדת היהודיים......................................... 1165

מינוי ממונים על הגבייה ופקידי גבייה לפי פקודת

המסים (גבייה).................................................................................. 1165

אצילת סמכות לפי חוק סדר הדין הפלילי............................ 1166

החלטה להחיל את ביקורת המדינה לפי חוק מבקר

המדינה................................................................................. 1166

מינוי ממוני סביבה לפי תקנות בריאות העם (תקני

איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים).............. 1166

הודעה על עיבוד סטטיסטיקה............................................... 1166

הודעות על אישור שיכונים ציבוריים............................... 1167

הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי

לא צמוד הניתן לציבור.................................................. 1168

הודעה על אופן הצטרפות לרשימת המנויים על קבלת

הודעות................................................................................. 1168

תמצית תקציב רגיל של עיריות לשנת הכספים 2010

(ערד, רהט)........................................................................... 1168

הודעה על מינוי ועדת ערר לארנונה (יבנה).................... 1170

הודעה על מינוי חברים חדשים לממלאי מקום של

חברים קיימים בוועדת ערר לארנונה (גלבוע)....... 1170

הודעה על מינוי חברי ועדות ערר לארנונה

(בני שמעון)......................................................................... 1170

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 1171

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות....................... 1175

הודעות מאת הציבור................................................................ 1176