גיליון 6163 עמוד 1 מתאריך 25/11/2010רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ח בכסלו התשע״א    6163    25 בנובמבר 2010

עמוד

הודעה על מינוי חברה בוועדה לעררים לפי חוק

עמוד

1197

הביטוח הלאומי........................................................................

צו הרחבה בדבר תשלום דמי הבראה לפי חוק

1190

1197

הסכמים קיבוציים............................................................

הודעה על מינוי ממונה על תשלום גמלאות לפי חוק

1190

1197

שירות המדינה (גמלאות)..............................................

1197

מינוי ממונים על הגבייה ופקידי גבייה.............................

הודעה בדבר קביעת מועד ומקום לבחירת רבני עיר

1195

1198

לקרית אתא.........................................................................

1198

הודעה על מינוי מנהל ארנונה (ערערה)...........................

1196

1198

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור.................

1210

הודעות לפי חוק התכנון והבניה.........................................

1258

הודעות מאת הציבור................................................................

1196


הודעה לפי כללי מינוי דיינים (סדרי העבודה של

הוועדה למינוי דיינים)...................................................

הודעות על הסמכה לשירות רפואי מוסמך לפי פקודת

הבטיחות בעבודה............................................................

הודעות על הסמכה לשירות רפואי מוסמך לפי תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש), תקנות הבטיחות בעבודה (עגוראים, מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים) הודעות על הסמכה לשירות רפואי מוסמך לפי פקודת הבטיחות בעבודה ותקנות חומרי נפץ (מסחר,

העברה, ייצור, החסנה ושימוש).....................................

הודעה על הסמכה לשירות רפואי מוסמך לפי תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש)..............................................................