גיליון 6164 עמוד 1 מתאריך 28/11/2010רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״א בכסלו התשע״א    6164    28 בנובמבר 2010

עמוד

עמוד

הודעה בדבר בחינות למועמדים לפקידים רשויים,

הודעה על מינוי חברים במועצת הרשות הלאומית

1271

מקומן ומועדיהן לפי תקנות סוכני המכס...............

1270

לבטיחות בדרכים..............................................................

הודעה בדבר בחינות למועמד לסוכן מכס לפי

הודעה בדבר הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת

1271

התקנות האמורות............................................................

1270

לחוק לפי חוק שירות המדינה (מינויים)..................

הודעה בדבר חדילה מכהונה של סגן ראש המועצה

הודעה בדבר הרכב הוועדה הציבורית לפי חוק מימון

1271

המקומית זכרון יעקב.......................................................

1270

מפלגות.................................................................................

1271

הודעה בדבר בחירה של סגן ראש עיריית נצרת עילית

מינוי ועדת משמעת לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ

הודעה בדבר בחינה לפי תקנות הרופאים הווטרינרים

1270

השקעות ובניהול תיקי השקעות...............................

1272

(בחינת רישוי).....................................................................

1270

הודעה על כוונה למתן צו הגנה לפי חוק הגנת סמלים.

1272

הודעות מאת הציבור................................................................

1270

הודעה בדבר תיאום סכומים לפי תקנות הבלו על הדלק