גיליון 6165 עמוד 1 מתאריך 29/11/2010רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ב בכסלו התשע״א    6165    29 בנובמבר 2010

עמוד


עמוד

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד המדע

והטכנולוגיה למוסדות ציבור - העתקת מרכז מחקר

ופיתוח אזורי........................................................................ 1274

תיקון מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החקלאות

ופיתוח הכפר למוסדות ציבור..................................... 1276

הודעות על מינוי חשבים מלווים........................................ 1279

הסכם בדבר גמלת ניידות (תיקון מס' 23).......................... 1280

מינוי ועדת אתיקה והרכבה לפי חוק זכויות החולה... 1282 מוסדות ציבור מקבלי תמיכות בידי משרד הרווחה

והשירותים החברתיים................................................... 1282

הודעה בדבר תיאום סכומים לפי תקנות המכס............. 1289 תיקון מינוי רשויות תימרור מקומיות לפי תקנות

התעבורה............................................................................. 1289

הודעה על מיזוג חברות לפי חוק ההגבלים העסקיים. 1289

רשימת היתרים לסמן מצרכים בתו-תקן........................... 1290

הודעה על מחיקת היתרים לסמן מצרכים בתו-תקן..... 1291

הודעה בדבר שיעורי ריבית החשב הכללי....................... 1292

הודעות בדבר העברת תכניות מיתאר ארציות להערות

הוועדות ולהשגות הציבור........................................... 1292

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................. 1296

הודעות מאת הציבור................................................................ 1299