גיליון 6166 עמוד 1 מתאריך 30/11/2010רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ג בכסלו התשע״א    6166    30 בנובמבר 2010

עמוד    עמוד

הודעה על קביעת ממלא מקום לראש הממשלה......... 1322    הודעה בדבר בחינות למועמד למשלח בין־לאומי........ 1323

הודעות על מילוי מקום של שרים....................................... 1322    הודעה    בדבר בחינות למועמד לסוכן מכס....................... 1323

מינוי רשמת לפי חוק ההוצאה לפועל................................ 1322    הודעות    לפי חוק ההסכמים הקיבוציים

הודעות על גמר כהונתם של שופטים................................ 1322    הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 31.10.2010.... 1323

הודעה בדבר קביעת סכומי אגרה לפי חוק כבישי אגרה    הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 31.10.2010 . 1324

)מנהרות הכרמל)............................................................... 1322    בקשות    לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 1327