גיליון 6167 עמוד 1 מתאריך 02/12/2010רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ה בכסלו התשע״א    6167    2 בדצמבר 2010

עמוד

1331

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מחוזית חלקית למחוז הדרום......................................................................

עמוד . . 1330

הודעה על העברת סמכויות הנתונות לפי חוק

הממשלה............................................................................

1331

1332

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מחוזית למחוז

מרכז תמ"מ 23/21/3 - הרחבת היישוב טירה.......

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מחוזית חלקית למחוז המרכז......................................................................

1330 . .

הארכת מינוי יושבי ראש ועדת ערעור לפי חוק נכי

המלחמה בנאצים וחוק בתי דין מינהליים...........

מינוי יושבי ראש ועדות ערעור לפי חוק הנכים

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות

1330 . .

(תגמולים ושיקום) וחוק בתי דין מינהליים..........

1332

המקומית ירוחם................................................................

מינוי יושבי ראש ועדות ערעור לפי חוק משפחות

1333

הודעות בדבר השעיית חברים ובדבר הוצאת חברים מלשכת עורכי הדין.........................................................

1330 . .

חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) וחוק בתי דין מינהליים................................................

1336

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה........................................

1330 . .

מינוי לאימות חתימות נוטריונים.......................................

1356

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט.....................

תיקון רשימת חברים בוועדת עררים לילד נכה לפי

1360

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות.......................

תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (ועדות

1361

הודעות מאת הציבור................................................................

1330 . .

עררים לשירותים מיוחדים ולילד נכה) .................