גיליון 6168 עמוד 1 מתאריך 06/12/2010ילקוט

כ״ט בכסלו התשע״א


רשומות

הפרסומים

6168 6

בדצמבר 2010


הודעה על קביעת תעריפים ואמות מידה לפי חוק משק הגז הטבעי


עמוד .. . 1370