גיליון 6169 עמוד 1 מתאריך 07/12/2010רשומות

ילקוט הפרסומים

ל' בכסלו התשע״א    6169    7 בדצמבר 2010

עמוד

הודעה על בחירה וסיום כהונה של סגן ליושב ראש

הכנסת................................................................................... 1406

הודעה על חילופי גברי בכנסת............................................. 1406

הודעה על מינוי קונסול כללי של ישראל לפי חוק

שירות המדינה (מינויים)............................................... 1406

הודעה לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה

לבחירת שופטים).............................................................. 1406

מינוי חברים בוועדת ערר לפי חוק מיסוי מקרקעין

(שבח ורכישה)................................................................... 1407

מינוי חברים בוועדות ערר לפי חוק הרשויות המקומיות

(ביוב) וחוק בתי דין מינהליים..................................... 1407

הארכת מינוי חבר בוועדת רישוי לפי חוק חוקרים

פרטיים ושירותי שמירה................................................. 1407

אישור לפי חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות 1407

הרשאה לגילוי ידיעות לפי פקודת מס הכנסה............... 1407

מינוי עובדת ציבור לעריכת תסקירים לפי חוק סדר הדין

הפלילי.................................................................................. 1408

מינוי, שינוי מינוי וביטול מינוי קצינות מבחן למבוגרים. 1408 עמוד

מינוי קצין מבחן לנוער............................................................. 1408

מינוי ושינוי מינוי פקידי סעד לפי חוק ההגנה על

חוסים.................................................................................... 1408

מינוי פקידי סעד לפי חוק הסעד (סדרי דין בענייני

קטינים, חולי נפש ונעדרים)......................................... 1409

שינוי מינוי פקידת סעד לפי חוק הנוער (טיפול

והשגחה).............................................................................. 1409

מינוי חבר בוועדת ערר לפי חוק שירותי הסעד.............. 1409

הודעה על הנחת תכנית לפי חוק הניקוז וההגנה מפני

שיטפונות............................................................................. 1409

הסמכה לפי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים........... 1409

אכרזה בדבר החלפת תקנים רשמיים................................. 1410

הודעה על שינויים בהרכב ועדת הבחירות המרכזית

לכנסת התשע עשרה....................................................... 1410

הודעה בדבר הוראה להכנת תכנית מיתאר ארצית..... 1410

מינוי ממונים על הגבייה ופקידי גבייה לפי פקודת המסים

(גבייה)................................................................................... 1411

הודעה לפי חוק הצהרות מוות............................................. 1411

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 1412

הודעות מאת הציבור................................................................ 1419