גיליון 6169 עמוד 2 מתאריך 07/12/2010השופט יונה אטדגי - נבחר לכהונת שופט של בית המשפט

המחוזי תל אביב;

הודעה על בחירה וסיום כהונה של סגן ליושב ראש הכנסת

לפי חוק-יסוד: הכנסת

מודיעים בזה, לפי סעיף 20(א) לחוק-יסוד: הכנסתי, וסעיף 7)1( לתקנון הכנסת2, על אלה:

)1( ביום ג' בכסלו התשע׳׳א )10 בנובמבר 2010(, הסתיימה כהונתו של חבר הכנסת אלכס מילר כסגן ליושב ראש הכנסת;

)2( ביום ח' בכסלו התשע׳׳א )15 בנובמבר 2010( נבחרה חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס לכהונת סגן ליושב ראש הכנסת.

ח' בכסלו התשע׳׳א )15 בנובמבר 2010( )חמ 3-22(

ירדנה מלר-הורוביץ

_    מזכירת הכנסת

1    ס׳׳ח התשי׳׳ח, עמ' 69.

2    י”פ התשכ״ח, עמ' 590; התש׳׳ע, עמ' 1926.

הודעה על חילופי גברי בכנסת

לפי חוק-יסוד: הכנסת

מודיעים בזה, על פי סעיף 16)ב( לתקנון הכנסת1, כי על פי סעיפים 42ב)א( ו-43)ב( לחוק-יסוד: הכנסת2, ביום ב' בכסלו התשע׳׳א )9 בנובמבר 2010( הושעה צחי הנגבי מכהונתו בכנסת, ובמקומו באה חברת הכנסת נינו אבסדזה.

ח' בכסלו התשע׳׳א )15 בנובמבר 2010( )חמ 3-22(

ירדנה מלר-הורוביץ

_    מזכירת הכנסת

1    י”פ התשכ׳׳ח, עמ' 590; התש׳׳ע, עמ' 1927.

2    ס״ח התשי׳׳ח, עמ' 69.

הודעה על מינוי קונסול כללי של ישראל

לפי חוק שירות המדינה )מינויים(, התשי”ט-1959

מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 23 לחוק שירות המדינה )מינויים(, התשי״ט-1959/ מינתה הממשלה את שי בזק לתפקיד הקונסול הכללי של ישראל בבוסטון, ארצות הברית, במקום נדב תמיר המסיים את תפקידו.

כ׳׳ו באלול התש׳׳ע )5 בספטמבר 2010( )חמ 3-1173(

צבי האוזר

_    מזכיר הממשלה

1 ס׳׳ח התשי׳׳ט, עמ' 86.

הודעה

לפי כללי השפיטה )סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים(, התשמ”ד-1984

לפי סעיף 13 לכללי השפיטה )סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים(, התשמ”ד-11984, אני מודיע כי בישיבת ועדת הבחירה מיום ה' בכסלו התשע׳׳א )12 בנובמבר 2010(, החליטה לבחור לכהונת שופטים:

השופטת שושנה אלמגור - נבחרה לכהונת שופטת של בית המשפט המחוזי תל אביב;

השופטת גיליה רביד - נבחרה לכהונת שופטת של בית המשפט המחוזי תל אביב;

השופטת ורדה פלאוט - נבחרה לכהונת שופטת של בית המשפט המחוזי מרכז;

השופט בן-ציון גרינברגר - נבחר לכהונת שופט של בית המשפט המחוזי ירושלים;

השופטת אילונה לינדנשטראוס-אריאלי - נבחרה לכהונת שופטת בתי משפט השלום מחוז הצפון;

הרשם יגאל גלם - נבחר לכהונת שופט של בית הדין האזורי לעבודה תל אביב;

עו׳׳ד אשרית רוטקופף - נבחרה לכהונת שופטת של בית משפט שלום במחוז המרכז;

עו׳׳ד עזריה אלקלעי - נבחר לכהונת שופט של בית משפט שלום במחוז תל אביב;

עו׳׳ד טל לוי - נבחרה לכהונת שופטת של בית משפט שלום במחוז תל אביב;

עו׳׳ד צחי עוזיאל - נבחר לכהונת שופט של בית משפט שלום במחוז תל אביב;

הרשמת אינעאם שרקאוי - נבחרה לכהונת שופטת בתי משפט השלום במחוז הצפון;

עו׳׳ד רותם עיאש - נבחרה לכהונת שופטת של בית משפט שלום )ענייני משפחה( במחוז הדרום;

עו׳׳ד אילת גולן-תבורי - נבחרה לכהונת שופטת של בית משפט שלום )ענייני משפחה( במחוז המרכז;

הרשם בנימין יזרעאלי - נבחר לכהונת שופט של בית משפט שלום )ענייני משפחה( במחוז המרכז;

עו׳׳ד יהורם שקד - נבחר לכהונת שופט של בית משפט שלום )ענייני משפחה( במחוז תל אביב;

עו׳׳ד אלי אנושי - נבחר לכהונת שופט של בתי משפט לתעבורה במחוז המרכז;

עו׳׳ד אריה זרזבסקי - נבחר לכהונת שופט של בתי משפט לתעבורה במחוז תל אביב;

עו׳׳ד שמואל מלמד - נבחר לכהונת שופט של בתי משפט לתעבורה במחוז תל אביב;

עו׳׳ד שרית קריספין-אברהם - נבחרה לכהונת שופטת של בתי משפט לתעבורה במחוז תל אביב;

עו׳׳ד רונית גורביץ - נבחרה לכהונת שופטת של בית משפט שלום )ענייני משפחה( במחוז הצפון.

ח' בכסלו התשע׳׳א )15 בנובמבר 2010(

)חמ 3-1803(

יעקב נאמן

שר המשפטים ויושב ראש הוועדה לבחירת שופטים

1406    ילקוט הפרסומים 6169, ל' בכסלו התשע״א, 7.12.2010

1

ק׳׳ת התשמ׳׳ד, עמ' 2370.