גיליון 6169 עמוד 3 מתאריך 07/12/2010מינוי חברים בוועדת ערר

לפי חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ״ג-1963 בתוקף סמכותי לפי סעיף 89(א) לחוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(, התשכ׳׳ג-1963י )להלן - החוק(, אני ממנה את גלית יחזקאלי-גולן, ת׳׳ז XXXXXX050, ושמעון פסטנברג, ת׳׳ז 006278295, לחברים בוועדת ערר לעניין סעיף 88 לחוק, במחוז חיפה.

תוקף המינוי לשמונה עשר חודשים.

ד' בכסלו התשע׳׳א )11 בנובמבר 2010( )חמ 3-324(

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

י ס׳׳ח התשכ׳׳ג, עמ' 156; התשנ׳׳ט, עמ' 130.

הארכת מינוי חבר בוועדת רישוי

לפי חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, התשל״ב-1972 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, התשל״ב-1972י, אני מאריך את מינויו של צלי פלג2, ת׳׳ז XXXXXX019, לחבר שאינו עובד מדינה בוועדת הרישוי, החל ביום י׳׳ב בכסלו התשע׳׳א )19 בנובמבר 2010(.

תוקף המינוי לשישה חודשים.

ד' בכסלו התשע׳׳א )11 בנובמבר 2010( )חמ 3-2319(

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1    ס׳׳ח התשל׳׳ב, עמ' 90.

2    י״פ התשס׳׳ח, עמ' 777.

מינוי חבר בוועדות ערר

לפי חוק הרשויות המקומיות )ביוב(, התשכ״ב-1962, ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ״ב-1992 בתוקף סמכותי לפי סעיף 29 לחוק הרשויות המקומיות )ביוב(, התשכ׳׳ב-1962י )להלן - החוק(, בכפוף לסעיף 76 לחוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו־2010/ התשס׳׳ט-22009, וסעיפים 5 ו־12 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ׳׳ב-31992, ולפי המלצת שר הפנים, אני ממנה את סטפן כהן, ת׳׳ז XXXXXX673, לחבר בוועדות ערר לפי החוק, במחוז חיפה.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

ל' בחשוון התשע׳׳א )7 בנובמבר 2010( )חמ 3-810(

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1    ס׳׳ח התשכ״ב, עמ' 96.

2    ס״ח התשס״ט, עמ' 157.

3    ס״ח התשנ״ב, עמ' 90.

מינוי חברה בוועדות ערר

לפי חוק הרשויות המקומיות )ביוב(, התשכ״ב-1962, ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ״ב-1992 בתוקף סמכותי לפי סעיף 29 לחוק הרשויות המקומיות )ביוב(, התשכ״ב-1962י )להלן - החוק(, בכפוף לסעיף 76 לחוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו־2010/ התשס״ט-22009, וסעיפים 5 ו־12 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ״ב-31992, ולפי המלצת שר הפנים, אני ממנה את אראלה עפרון, ת״ז 008867731, לחברה בוועדות ערר לפי החוק, במחוז תל אביב.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

ל' בחשוון התשע״א )7 בנובמבר 2010( )חמ 3-810(

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1    ס״ח התשכ״ב, עמ' 96.

2    ס״ח התשס״ט, עמ' 157.

3    ס״ח התשנ״ב, עמ' 90.

אישור

לפי חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ״ה-1995

בהתאם לפסקה 13 בהגדרה ״חוק״ שבסעיפים 1 ו-3 לחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ״ה-1995י, אנו מאשרים את ההצעה המשותפת של חשב משרד האוצר ומנהל המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, ולפיה סכומים שיש לשלם למדינה מכוח סעיף 22 לחוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2002(, התשס״ב-22002, שלא ישולמו במועד הקובע כאמור בתקנות ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2002( )כללים למימון הגנות חוף בים המלח(, התשס״ג-02 320, ייגבו באמצעות המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות. כ״ה בכסלו התשע״א )2 בדצמבר 2010( )חמ 3-4058(

יובל שטייניץ    יעקב נאמן

שר האוצר    שר המשפטים

1    ס״ח התשנ״ה, עמ' 170.

2    ס״ח התשס״ב, עמ' 146.

3    ק״ת התשס״ג, עמ' 126.

הרשאה לגילוי ידיעות

לפי פקודת מס הכנסה

בתוקף סמכותי לפי סעיף 234 לפקודת מס הכנסהי, אני מרשה לגלות מידע לגבי חברת כימיקלים לישראל, חברת כי״ל דשנים אירופה, חברת ברום ים המלח, חברת מגנזיום ים המלח בע״מ וחברת מפעלי ים המלח, ללב דרוקר, ת״ז 310268610, לצורך קיום שטר זיכיון בין מדינת ישראל ומפעלי ים המלח בע״מ. י' בכסלו התשע״א )17 בנובמבר 2010( )חמ 3-416(

יובל שטייניץ

_    שר האוצר

1 דיני מדינת ישאל, נוסח חדש 6, עמ' 120.

1407 ילקוט הפרסומים 6169, ל' בכסלו התשע״א, 7.12.2010