גיליון 6170 עמוד 1 מתאריך 08/12/2010רשומות

ילקוט הפרסומים

א' בטבת התשע״א    6170    8 בדצמבר 2010

עמוד

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד הבריאות למוסדות ציבור המבצעים פרויקטים של בינוי ופיתוח תשתיות בבתי חולים ציבוריים-כלליים באזור הצפון 1438 מינוי ועדת אתיקה והרכבה לפי חוק זכויות החולה... 1439 הודעה בדבר סניפי בנקים שייווסף בהם יום עסקים בנקאי בשל ריחוקם מהמסלקה או בשל ימי מנוחה השונים בהם מכלל הבנקים......................................... 1440

עמוד

הודעה על קביעת מועדי בחינות ומועדים להגשת בקשות

להיבחן לפי חוק שמאי מקרקעין................................. 1440

הודעה על אישור שיכונים ציבוריים................................. 1442

הודעות על פטור ועל פטור בתנאים מאישור הסדר כובל. 1443

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................. 1448

הודעות בתי הדין הרבניים...................................................... 1450

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט......................... 1458

הודעות מאת הציבור................................................................ 1458