גיליון 6171 עמוד 1 מתאריך 12/12/2010רשומות

ילקוט הפרסומים

ה' בטבת התשע״א    6171    12 בדצמבר 2010

עמוד

הודעה על מילוי מקום של שר.............................................. 1470

הודעה על מינוי שגריר בקייב (אוקראינה) לפי חוק

שירות המדינה (מינויים)............................................... 1470

מינו יושב ראש לוועדה מאשרת לפי חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - חיפוש בגוף ונטילת

אמצעי זיהוי)...................................................................... 1470

הארכת מינוי חבר לבית דין כללי לפי פקודת הפיצויים

(הגנה).................................................................................. 1470

קביעת רשימת שמאים מכריעים לפי חוק התכנון

והבנייה............................................................................... 1470

מינוי לאימות חתימות נוטריונים......................................... 1470

עמוד

מינוי רשמת לפי חוק בתי המשפט...................................... 1470

מינוי רשמת לפי חוק ההוצאה לפועל................................ 1471

מינוי לפי פקודת המשטרה..................................................... 1471

מינוי ממלאי מקום נציג שר הפנים במועצה הארצית

לתכנון ולבנייה.................................................................. 1471

מינוי חברים בוועדה לפטורים ולמיזוגים לפי חוק

ההגבלים העסקיים.......................................................... 1471

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות

המקומית ירוחם................................................................ 1471

הודעות מאת הציבור................................................................ 1472