גיליון 6172 עמוד 1 מתאריך 14/12/2010רשומות

ילקוט הפרסומים

ז' בטבת התשע״א    6172    14 בדצמבר 2010

עמוד    עמוד

הודעה על מינוי שופטים במחלקה הכלכלית בבית    הודעות בדבר קביעת ערכם הנקוב של מטבעות

המשפט המחוזי תל-אביב-יפו.................................... 1474    ושאר פרטיהם.................................................................... 1474

מינוי ממלא מקום הממונה על ההגבלים העסקיים    הודעה בדבר רשימה של מבקשי רישיונות לפי תקנות

לפי חוק שירות המדינה (מינויים)............................ 1474    חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (רישיונות).......... 1475

מינוי יושב ראש הוועדה לפטורים ולמיזוגים לפי חוק    הודעה מאת הכונס הרשמי.................................................... 1477

ההגבלים העסקים............................................................ 1474 הודעות מאת הציבור................................................................ 1477

אכרזות על מטבעות זיכרון..................................................... 1474