גיליון 6172 עמוד 2 מתאריך 14/12/2010הודעה על מינוי שופטים במחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי תל-אביב-יפו

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-1984 אני מודיע כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 42ד(ב) לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ׳׳ד-1984י, מינתה נשיאת בית המשפט העליון, בהתייעצות עם נשיאת בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו, את שופטי בית המשפט המחוזי תל-אביב-יפו המפורטים להלן לשופטים במחלקה הכלכלית של בית המשפט המחוזי האמור: דניה קרת מאיר; חאלד כבוב;

רות רונן.

תוקף המינוי החל ביום ח' בטבת התשע׳׳א (15 בדצמבר 2010).

ב' בטבת התשע׳׳א (9 בדצמבר 2010) (חמ 3-60 ה1-1)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

י ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198; התש׳׳ע, עמ' 612.

מינוי ממלא מקום הממונה על ההגבלים העסקיים

לפי חוק שירות המדינה (מינויים), התשי”ט-1959 בתוקף סמכותי לפי סעיף 23 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי׳׳ט-1959י, אני מטיל על עורך הדין בועז גולן, היועץ המשפטי לרשות ההגבלים העסקיים, למלא את תפקיד הממונה על ההגבלים העסקיים בכל הנושאים והעניינים בהם מנועה הממונה על ההגבלים העסקיים, רונית קן, לטפל לפי הסדר למניעת ניגוד עניינים שנערך בעניינה.

תקופת המינוי היא לשלושה חודשים ממועד חתימת השר.

כ׳׳ו בתשרי התשע׳׳א (4 באוקטובר 2010) (חמ 3-367)

בנימין (פואד) בן אליעזר

_    שר התעשייה המסחר והתעסוקה

1 ס׳׳ח התשי׳׳ט, עמ' 86.

מינוי יושב ראש הוועדה לפטורים ולמיזוגים

לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ”ח-1988

בתוקף סמכותי לפי סעיף 23(ג) לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ׳׳ח-1988י, אני ממנה את משה טרי, ת׳׳ז XXXXXX726, נציג ציבור, ליושב ראש הוועדה לפטורים ולמיזוגים.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

י׳׳ד בכסלו התשע׳׳א (21 בנובמבר 2010) (חמ 3-682)

בנימין (פואד) בן אליעזר

_    שר התעשייה המסחר והתעסוקה

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ח, עמ' 128; התש׳׳ס, עמ' 113.

אכרזה על מטבע זיכרון

לפי חוק בנק ישראל, התש”ע-2010 לפי סעיף 43(א) לחוק בנק ישראל, התש׳׳ע-2010י, ולאחר שניתן אישורי בהעדר מועצה מינהלית, מתוקף סעיף 97(ו) לחוק, וכן התקבל אישור הממשלה, אני מכריז על מטבעות בסדרת תמונות מן התנ׳׳ך, התשע׳׳ב-2011, ”ויעל אליהו בסערה השמיים”, בערך נקוב 10 שקלים חדשים (זהב קשוט), 2 שקלים חדשים (כסף קשוט), 1 שקל חדש (כסף רגיל) ו-1 שקל חדש (זהב קשוט - מהדורה מוקטנת), כמטבעות זיכרון, לעניין הסעיף האמור.

ט' בכסלו התשע׳׳א (16 בנובמבר 2010) (חמ 3-4173)

סטנלי פישר

_    נגיד בנק ישראל

1 ס”ח התש”ע, עמ' 452.

הודעה בדבר קביעת ערכו הנקוב של מטבע ושאר פרטיו

לפי חוק בנק ישראל, התש”ע-2010 אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף 43(ב) לחוק בנק ישראל, התש׳׳ע-2010י, ולאחר שניתן אישורי בהעדר מועצה מינהלית, מתוקף סעיף 97(ו) לחוק, וכן התקבל אישור הממשלה, קבעתי את ערכם הנקוב, תרכובתם, משקלם, תבניתם ושאר פרטיהם של מטבעות בסדרת תמונות מן התנ”ך, התשע”ב-2011, ”ויעל אליהו בסערה השמיים”, בערך נקוב 10 שקלים חדשים (זהב קשוט), 2 שקלים חדשים (כסף קשוט), 1 שקל חדש (כסף רגיל) ו-1 שקל חדש (זהב קשוט - מהדורה מוקטנת), אשר דוגמאותיהם שמורות בבנק ישראל.

ט' בכסלו התשע׳׳א (16 בנובמבר 2010) (חמ 3-4172)

סטנלי פישר

_    נגיד בנק ישראל

1 ס”ח התש”ע, עמ' 452.

אכרזה על מטבע זיכרון

לפי חוק בנק ישראל, התש”ע-2010 לפי סעיף 43(א) לחוק בנק ישראל, התש׳׳ע-2010י, ולאחר שניתן אישורי בהיעדר מועצה מינהלית, מתוקף סעיף 97(ו) לחוק, וכן התקבל אישור הממשלה, אני מכריז על מטבעות בסדרת בוליון - ירושלים של זהב, התשע”א-2011, ”הכותל המערבי”, בערך נקוב 20 שקלים חדשים (זהב רגיל), כמטבעות זיכרון, לעניין הסעיף האמור. ט' בכסלו התשע׳׳א (16 בנובמבר 2010) (חמ 3-4173)

סטנלי פישר

_    נגיד בנק ישראל

1 ס”ח התש”ע, עמ' 452.

ילקוט הפרסומים 6172, ז' בטבת התשע״א, 14.12.2010 1474