גיליון 6173 עמוד 1 מתאריך 17/12/2010



רשומות

ילקוט הפרסומים

ט' בטבת התשע״א    6173    16 בדצמבר 2010

עמוד

מינוי יושבי ראש ועדות תעסוקה לפי חוק החיילים

המשוחררים (החזרה לעבודה).................................... 1482

הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית יקנעם................... 1482

ביטול הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית פרדסיה... 1482 שינוי מינוי ועדות אתיקה והרכבן לפי חוק זכויות החולה 1482

החלטות להחיל את ביקורת המדינה................................. 1482

תיקון אצילת סמכויות כרשות תימרור מרכזית.............. 1483

אצילת סמכויות לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים

(ייצור רכב והרכבתו)....................................................... 1483

אצילת סמכויות לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים

(ייצור מוצרי תעבורה והסחר בהם).......................... 1483

הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים................... 1483

הודעה בדבר כתובת אתר אינטרנט להודעות של

המרכז להנצחת מורשת גוף קטיף וצפון השומרון לפי תקנות חובת המכרזים........................................... 1486

עמוד

הודעה בדבר אופן הצטרפות לרשימת המנויים לקבלת

הודעות לפי התקנות האמורות.................................. 1487

הודעה על החלת חוקי עזר - עיריית יבנה...................... 1487

הודעה על הסמכת פקח - מועצה אזורית עמק

המעיינות............................................................................. 1487

הודעה על בקשה לרישום ראשון במקרקעין................... 1487

הודעה על בקשה לתיקון שטח וגבולות במקרקעין....... 1487

הודעה מוקדמת בדבר התחלת הסדר זכויות במקרקעין.. 1488

הודעת הסדר במקרקעין........................................................... 1488

הודעות בדבר הצגת לוחות זכויות..................................... 1488

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 1489

הודעות לפי חוק הצהרות מוות........................................... 1538

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 1538

הודעות מאת הציבור................................................................ 1541