גיליון 6175 עמוד 1 מתאריך 20/12/2010ילקוט הפרסומים

י״ג בטבת התשע״א


6175


20 בדצמבר 2010


עמוד

רשימת מפעילים לפי תקנות הביטוח הלאומי (בנות שירות לאומי בהתנדבות)......................... 1570

מוסדות ציבור מקבלי תמיכות בידי משרד הרווחה והשירותים החברתיים לפי חוק יסודות התקציב.......1610

הודעה על החלטת המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין בדבר הטלת דמי חבר לשנת 2011............1614

הודעה על מינוי וביטול מינוי מפקחים לפי חוק רשות העתיקות.....................................1615

1616


דוחות שבועיים של בנק ישראל