גיליון 6176 עמוד 1 מתאריך 20/12/2010רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ג בטבת התשע״א    6176    20 בדצמבר 2010

עמוד


עמוד

מינוי המועצה להסמכת ימאים............................................ 1618

מינוי שופטים לעניין עררים לפי חוק הספורט................ 1618

מינוי ממונים על הגבייה ופקידי גבייה לפי פקודת

המסים (גבייה)................................................................... 1619

מינוי ממלא מקום נציג מנהל מינהל התכנון במועצה

הארצית לתכנון ולבניה................................................. 1619

הודעות בדבר הארכת תוקף של זכויות נפט.................... 1620

הודעות בדבר פקיעתם של היתר מוקדם ושל זכויות

נפט......................................................................................... 1620

הודעות בדבר קביעת תקנים ושינוי תקנים..................... 1620

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות

המקומית אעבלין.............................................................. 1621

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות

המקומית אעבלין.............................................................. 1622

תמציות תקציב רגיל של עיריות לשנת הכספים

2010 (דימונה, נתיבות, רמלה)...................................... 1623

הודעות בדבר השעיית חברים מלשכת עורכי הדין..... 1625

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל..................... 1626

הודעה על מינוי מפקחים לפי חוק העבירות

המינהליות.......................................................................... 1626

הודעה על הסמכת פקחים - עיריית יבנה....................... 1627

הודעה על מינוי ועדת ערר לענייני ארנונה (נתניה).... 1627

הודעה על שינוי הרכב ועדת ערר (ערד)........................... 1627

הודעה על בקשה לרישום ראשון במקרקעין................... 1627

הודעת הסדר במקרקעין........................................................... 1627

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................. 1628

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט......................... 1638

הודעות מאת הציבור................................................................ 1638