גיליון 6176 עמוד 2 מתאריך 20/12/2010מינוי המועצה להסמכת ימאים

לפי חוק הספנות (ימאים), התשל״ג-1973 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 21, 23 ו־24 לחוק הספנות )ימאים(, התשל"ג-11973, אני ממנה בזה את האנשים ששמותיהם מפורטים להלן לחברי המועצה להסמכת ימאים:

נציגי הימאים:

רוני זוננרייך, ת"ז XXXXXX232 שלום כהן, ת"ז XXXXX952 אבי לוי, ת"ז XXXXXX294 מריו מוניץ, ת"ז XXXXX723 שמואל ניר, ת"ז XXXXX162 מיכאל שוורצמן, ת"ז XXXXXX244 נציג הנוער העובד:

אבי מויסה, ת"ז XXXXX189 נציגי בעלי כלי השיט:

רם אדרי, ת"ז XXXXX157 שירלי ויינר-עמית, ת"ז XXXXX007 שמעון יונה, ת"ז XXXXXX826 שי מאירסון, ת"ז XXXXXX605 אלכסנדר רובינשטיין, ת"ז XXXXXX688 עמנואל שמיר, ת"ז XXXXXX946 אהוד תלמור, ת"ז XXXXX638 עובדי מדינה ואנשי ציבור:

משה אקסול, ת"ז XXXXXX088 בילי בירון, ת"ז XXXXXX648 אריה גביש, ת"ז XXXXXX367 אלכסנדר גרסון, ת"ז XXXXXX768 יהודה חיות, ת"ז XXXXXX794 יואל חיימס, ת"ז XXXXXX504 פנחס טנצמן, ת״ז 054914304 יהודה לבקוביץ', ת"ז XXXXXX645 יגאל מאור, ת"ז XXXXXX519 עמוס נוימן, ת"ז XXXXXX755 ברוך סגל, ת״ז 016630766 בנימין רוז'נסקי, ת"ז XXXXXX595 נציג לפי המלצת שר הביטחון: אורי בן דור, ת"ז XXXXXX492 נציגי ענף הדיג:

עוז גופמן, ת"ז XXXXXX762 חגי נויברגר, ת"ז XXXXXX079

יגאל מאור יהיה יושב ראש המועצה ופנחס טנצמן - סגנו.

מען המועצה: משרדי רשות הספנות והנמלים במשרד התחבורה, שד' פלי"ם 15א, קרית הממשלה, בניין ב', חיפה.

1 ס"ח התשל׳׳ג, עמ' 329.

מינוי זה מבטל כל מינוי קודם למועצה להסמכת ימאים2.

י"ב בחשוון התשע"א )20 באוקטובר 2010( (חמ 3-1060(

ישראל כ״ץ

_    שר התחבורה והבטיחות בדרכים

2 י״פ התשס״ו, עמ' 648.

מינוי שופטים לעניין עררים

לפי חוק הספורט, התשמ״ח-1988 בתוקף סמכותי לפי סעיף 12(א) לחוק הספורט, התשמ״ח-1988', ובהתייעצות עם נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה את ריבה ניב, שופטת של בית משפט השלום במחוז תל-אביב-יפו, לשופטת לעניין עררים לפי הסעיף האמור.

י״א בכסלו התשע״א (18 בנובמבר 2010) (חמ 3-2281)

לימור לבנת

_    שרת התרבות והספורט

1 ס״ח התשמ״ח, עמ' 122; התשנ״א, עמ' 217.

מינוי שופטים לעניין עררים

לפי חוק הספורט, התשמ״ח-1988 בתוקף סמכותי לפי סעיף 12(א) לחוק הספורט, התשמ״ח-11988, ובהתייעצות עם נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה את שופטי בתי משפט השלום במחוז מרכז הרשומים מטה לשופטים לעניין עררים לפי הסעיף האמור:

נחום שטרנליכט דורון חסדאי רפי ארניה איריס לושי עבודי חגי טרסי עמית פרייז עוז עזרא ניר

י״א בכסלו התשע״א (18 בנובמבר 2010) (חמ 3-2281)

לימור לבנת

_    שרת התרבות והספורט

1 ס״ח התשמ״ח, עמ' 122; התשנ״א, עמ' 217.

מינוי שופטים לעניין עררים

לפי חוק הספורט, התשמ״ח-1988

בתוקף סמכותי לפי סעיף 12(א) לחוק הספורט, התשמ״ח-11988, ובהתייעצות עם נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה את השופטות: איטה נחמן גלית ציגלר

שופטות של בית משפט השלום במחוז מרכז לשופטות לעניין עררים לפי הסעיף האמור. י״א בכסלו התשע״א (18 בנובמבר 2010) (חמ 3-2281)

לימור לבנת

_    שרת התרבות והספורט

1 ס״ח התשמ״ח, עמ' 122; התשנ״א, עמ' 217.


ילקוט הפרסומים 6176, י״ג בטבת התשע״א, 20.12.2010 1618