גיליון 6177 עמוד 1 מתאריך 21/12/2010רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ד בטבת התשע״א    6177    21 בדצמבר 2010

עמוד

הודעות מאת הרשם לענייני ירושה...................................................... 1642

הודעות מאת הכונס הרשמי............................................................ 1722