גיליון 6177 עמוד 2 מתאריך 21/12/2010משרד המשפטים האפוטרופוס הכללי הרשמים לענייני ירושה

הודעות לפי חוק הירו׳שה, התשכ״ה - 1965

הודעה על בקשות לצו יחשה ושנו קיום הוואה

בהתאם לסעיף 00 לחוק ניתנת בזה הודעה כי בתיקים המפורטים להלן הוגשו לרשמים לענייני ירושה בלשכות השונות בקשות לצו ירושה וצו קיים צוואה.

רו רעונו הענייני ירו שה ח־רושהים - רוז׳ כיפי הנשרי ם 15, מנין התאומים, יר ושהים ומס, תיק השם המנוח/ה    ^ת. פטירה | |שם המבקש    I

פלוס אסתר טיטה רוזובאום ולוטינה שץ יובף שוקרון רוג׳ה ביבס אדוארד

ירושות

V22677

8ר1/266 1/626749 22680/ ת

1/22 60 0 1/266431

קדרול אלגרה

1/266240

השאווביץ קרולה

1/266240

ריזמן דוד

1/62099 2

קיבסר מאיר יעקב

1 /2664942

קבר סימור

1/26606

זכאי יעל

1/26604

מאודר מאריצה

1/26696

קבן אודרי

׳1/26007

דבסוב סרגיי

1/260043

זקן ציוו

1 /62 46011

סייליס רחל

1/26807

סזרחי ?;1;רזה

1/26807

ממור מזא

1/268040

צתאתו

הורוביץ אדית

2/2221 0

כהו בירלי

2/62686

דרורי בלקן ג׳ואן

1 / 22432443

רייכוברג הילדה ביוושטוק דארי

1/22680

1/226843

כידליץ ג׳ירג׳

1/226245

מלמד מזלי

1/22087

מזרחי רוקה שועווה

1/260243

כהן מטילדה

1/260299

צברי ועמי

1/620990

מזרחי וסים

1/26601

כמאל עלי

1 /2664949

פייכמונגר תמר פוסטרנק אלכסנדר

1/22000

1/22001

שלם שלמם

1/22002

ויינר באטריס

1/22704


05ר12/03/2 0 16/07/201 989 27/04/1 0 09/01/201 10/02/6006 19/16/6007 23/26/2006 0 07/07/201 0 17/08/601 0 04/02/601 19 2 0 2243/120/2 043/049/2000 0 0/00/201 1 0 0/09/201 1 0 04/06/601 0 7/09/201 1 0 03/00/201 22/09/2010

22/75/9707

os/io^mo

99/07/2028 60/05/601 2 67/00/6010 14/04/6010 1 0/08/201 0 1 2/040/601 0 06/043/601 0 33(3/083/6 01 0 1 0/03/601 0 20/1 0/6007 01/00/201 0 1 1/09/201 0 1 7/04/201 0 26/08/201 0


פלוס וזרק מרדכי חזובאום איליה עוין ילאה

שיקרין מיריסט קול ביבס פטרימ ישרבל מיאל גרינברג סיליייה אבודרהם חגית ביססר מוחק יהודה הבר ריבה ודב עוררי

מורר מוריס כתמל קבן ראובן דויסוב איוה זקן שולוזית בודליק רווית בורחי שמעון עמור שושוה

בובביץ שמואל חיים ווסבכר איילין בלקר ג׳ף

רייכוברג יצחק אירוי צקובאי טריוה אילי אידליר אליעזר מיכ בלקד אהובה מזרחי איוקר יוסף ויאזזב זיוה צברי שלום גולדשטיץ עליזה כמאל אלהם טרבס דורית פוסטרנק דמיטרי ישלם רנה פרסקי אורן

׳לקונו הפרסומים 6177, י׳׳ד בטבת התשע׳׳א, 21.12.2010 1642