גיליון 6178 עמוד 1 מתאריך 23/12/2010רשומות

ילקוט הפרסומים

ט״ז בטבת התשע״א    6178    23 בדצמבר 2010

עמוד


עמוד

הודעה על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה

ועל שובו.............................................................................. 1738

הודעה על מינוי המועצה המייעצת לפי חוק מוזאון

הכנסת................................................................................... 1738

הודעה על מינוי חברה למועצה הישראלית לתרבות

ולאמנות............................................................................... 1738

מינוי ממלא מקום המנהל הכללי של משרד המשפטים

לפי חוק שירות המדינה (מינויים)............................. 1738

אישורים לפי חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות

והוצאות............................................................................... 1738

מינוי חברים לוועדות ערעור לפי חוק הנכים (תגמולים

ושיקום) וחוק בתי דין מינהליים................................ 1739

מינוי חברים לוועדות ערעור לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) וחוק בתי דין

מינהליים.............................................................................. 1739

מינוי יושב ראש לוועדת ערר לפי חוק מיסוי מקרקעין

(שבח ורכישה)................................................................... 1739

הודעה על מינוי חבר רשות ניירות ערך............................ 1739

הודעה על מינוי חברה במועצת רשות שדות התעופה 1739

מינוי מפקח לפי חוק למניעת מפגעים............................... 1740

הסמכה לפי פקודת בריאות העם......................................... 1740

הודעה על הטלת תפקיד לפי חוק שירות המדינה

(מינויים)............................................................................... 1740

מינוי זמני של מנהל השירותים הווטרינריים והודעה

על מינוי כאמור................................................................. 1740

הודעה על הנחת תכנית לפי חוק הניקוז וההגנה מפני

שיטפונות............................................................................. 1740

הסמכה לפי חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית

- סמכויות פקחים)........................................................... 1741

החלטה להחיל את ביקורת המדינה................................... 1741

הודעה בדבר מינוי מפקח על הבנקים............................... 1741

הודעה על הסמכה לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת

השבים.................................................................................. 1741

הודעה על מתן הוראות לבעלי רישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול

תיקי השקעות.................................................................... 1741

תיקון אצילת סמכויות כרשות תימרור מרכזית.............. 1741

הודעה על אישור צד שלישי מוכר לפי תקנות

ההוצאה לפועל (אגרות, שכר והוצאות)................. 1742

הודעות בדבר קביעת תקנים ובדבר שינוי בתקנים...... 1742

הודעות על הארכת תוקף של זכות נפט ועל שעבוד

של זכויות נפט................................................................... 1743

הודעה בדבר אופן הצטרפות לרשימת המנויים על

קבלת הודעות לפי תקנות חובת המכרזים............. 1743

הודעות בדבר השעיית חברים ובדבר הוצאת חברים

מלשכת עורכי הדין......................................................... 1743

הודעה בדבר עיכוב ביצוע גזר דין לפי חוק לשכת

עורכי הדין........................................................................... 1744

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה........................................ 1744

הודעות בתי הדין הרבניים..................................................... 1762

הודעות לפי חוק הצהרות מוות............................................ 1767

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 1768

הודעות מאת הציבור................................................................ 1772