גיליון 6178 עמוד 36 מתאריך 23/12/2010בבית המשפט המחוזי בנצרת


בבית המשפט המחוזי בבאר שבע


פר׳׳ק 12497-11-10

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, ובעניין פירוק חברת ה.ר.ט נכסים צפת בע׳׳מ.

והמבקשת: עיריית צפת, ע׳׳י ב׳׳כ עו׳׳ד צבי בן חיים, משד' המגינים 53, חיפה 33265.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 7.11.2010 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בנצרת לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

20.2.2011,    בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ׳׳ל לא יאוחר משעה 17.00 ביום 13.2.2011.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, תמסור המבקשת, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

צבי בן חיים, עו״ד בא כוח המבקשת

בבית המשפט המחוזי בנצרת

פר׳׳ק 37665-11-10

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ״ג-1983, ובעניין פירוק חברת ד. אסעד לשיווק בע״מ, ח״פ 51-383175-0,

ת״ד 221, טורעאן 16950.

והמבקשת: עו״ד שלומית (רענן) נשר, המנהלת המיוחדת של נכסי החייב דחלה אסעד (בפשיטת רגל) בעצמה ו/או ע״י ב״כ עו״ד נפתלי נשר, מרח' שמריהו לוין 4, חיפה 33101, טל' 04-8677565, פקס' 04-8672990.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 21.11.2010 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בנצרת לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום

13.2.2011,    בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 10.00 ביום 1.2.2011.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, תמסור המבקשת, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

שלומית (רענן) נשר, עו״ד המנהלת המיוחדת

פר״ק 26604-10-10

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983,

ובעניין פירוק חברת אולימפייה ניסמן ליב ושרה בע״מ, ח״פ 51-166360-1.

והמבקשים: החברה עצמה ואח', ע״י ב״כ עו״ד אוריאל זעירא ואח', מרח' הרקון 6, רמת גן 52521, טל' 03-6006003, פקס' 03-6006004.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 13.10.2010 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום 22.2.2011, בשעה 9.00.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ״ל לא יאוחר משעה 12.00 ביום 15.2.2011.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

אוריאל זעירא, עו״ד בא כוח המבקשים

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

נ.י. מוניות סמדר (ו200) בע״מ

(ח״פ 51-307053-2)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 23.1.2011, בשעה 10.00, ברח' רחל אמנו 1, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שבתאי סיני, עו״ד, מפרק

מדיטרניה בע״מ

(ח״פ 51-346375-2)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה

ילקוט הפרסומים 6178, ט״ז בטבת התשע״א, 23.12.2010 1772