גיליון 6179 עמוד 1 מתאריך 26/12/2010ילקוט הפרסומים

י״ט בטבת התשע״א


6179


26 בדצמבר 2010


עמוד

תיקון תקנון הכנסת ....................................................................................1798

צו בדבר החלת הוראות לפי פקודת    החברות.............................................................1798

אישור הסכם לפי צו הגנת הפרטיות (קביעת גופים ציבוריים)............................................... 1798

תיקון ההודעה בדבר ארצות שאין לישראל עמן יחסים דיפלומטיים או הסכם הכולל סעיף אומה מועדפת

ביותר, או המגבילות יבוא טובין מישראל..............................................................1798

הוראות להסדרת מסלול סיוע למרכזי מחקר ופיתוח של חברות גדולות בפריפריה לפי חוק לעידוד מחקר

ופיתוח בתעשייה.................................................................................... 1799

הודעה בדבר עדכון התעריף המינימלי המומלץ לפי כללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי המומלץ) .. 1802

הודעות על פטור ופטור בתנאים מאישור הסדר כובל......................................................1812

הודעות מאת הציבור.................................................................................1818

דוחות שבועיים של בנק ישראל.........................................................................1820

תיקון טעות דפוס