גיליון 6180 עמוד 1 מתאריך 30/12/2010רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ג בטבת התשע״א    6180    30 בדצמבר 2010

עמוד


עמוד

הפלילית (עדות), חוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (הסדרים כלכליים והוראות שונות)


הודעה על מילוי מקום של שר.............................................. 1822

הודעה על העברת סמכות הנתונה לפי חוק.................... 1822

מינוי שופטת לכהונה בפועל לפי חוק בית הדין לעבודה 1822 מינוי חבר בוועדות ערר לפי חוק נכי רדיפות הנאצים

וחוק בתי דין מינהליים.................................................. 1822

מינוי חבר בוועדות ערר לפי חוק נכי המלחמה

בנאצים וחוק בתי דין מינהליים................................. 1822

מינוי למלא את תפקידי הנציב לפי פקודת בתי הסוהר 1822 מינוי חברי ועדת שחרורים מיוחדת לפי חוק שחרור

על-תנאי ממאסר............................................................... 1823

הרשאה לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)........ 1823

הרשאה וצו הענקת סמכויות לפי פקודת הפרוצדורה

(תיקוני חקיקה), חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות

אכיפה - מעצרים) וחוק הגנת הצומח..................... 1823

אכרזה בדבר שינוי תקן רשמי................................................ 1824

הודעה על מינוי מנהל הרשות הלאומית לבטיחות

בדרכים................................................................................. 1824

תיקון למבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של משרד

החינוך התרבות והספורט במוסדות ציבור............ 1824

מינוי רופא וטרינר ממשלתי................................................... 1825

הסמכת נותן אישור לפי חוק רישוי עסקים...................... 1825

מינוי מבקר לפי חוק לפיקוח על יצוא של בעלי חיים

ושל תוצרת מן החי.......................................................... 1825

מינוי נציגים של שר התיירות וממלאי מקומם בוועדות

מחוזיות לתכנון ולבנייה................................................ 1825

מינוי ממלאת מקום נציג השר להגנת הסביבה בוועדות המחוזיות לתכנון ולבנייה במחוזות ירושלים,

הצפון והמרכז.................................................................... 1826

הסמכה בסמכות כניסה לפי חוק רישוי עסקים.............. 1826

הסמכה והרשאה לפי חוק החומרים המסוכנים............. 1826

הודעה ותיקון הודעה בדבר אזורים שבהם לא חלה

החובה להחזיק כלב ברצועה....................................... 1827

הסמכת מפקח במועצה האזורית גזר לפי חוק הרשויות

המקומיות (אכיפה סביבתית - סמכויות פקחים) 1827 הודעה מוקדמת בדבר התחלת הסדר זכויות במקרקעין . 1827

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות....................................... 1827

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................. 1828

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות....................... 1842

הודעות מאת הציבור................................................................ 1843