גיליון 6181 עמוד 1 מתאריך 30/12/2010רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ג בטבת התשע״א    6181    30 בדצמבר 2010

עמוד


עמוד

אישור רשימה של סניגורים לפי חוק שירות המדינה

(משמעת).............................................................................. 1854

הארכת מינוי חבר לוועדות ערעור לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום)

וחוק בתי דין מינהליים................................................. 1854

מינוי יושב ראש מותב לוועדת ערעור לפי החוקים

האמורים.............................................................................. 1854

מינוי יושב ראש לוועדת שחרורים לפי חוק נוער

(שפיטה, ענישה ודרכי טיפול)..................................... 1854

הארכת מינוי חבר לוועדות ערעור לפי חוק הנכים

(תגמולים ושיקום) וחוק בתי דין מינהליים............ 1854

מינוי יושב ראש מותב לוועדת ערעור לפי חוק הנכים

(תגמולים ושיקום) וחוק בתי דין מינהליים............ 1854

מינוי יושבי ראש ועדת ערר לפי חוק הסעד (טיפול

במפגרים)............................................................................. 1854

הודעה על מינוי יושב ראש ועדה רפואית לפי תקנות

הנכים (ועדות רפואיות)................................................. 1855

הודעה על מינוי חבר נוסף לפי החוק האמור.................. 1855

הודעה על מינוי חברים נוספים לפי תקנות הנכים

(ועדה רפואית עליונה)................................................... 1855

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל..................... 1855

הודעות בדבר תיאום סכומים לפי חוק מס ערך מוסף. 1855

הודעה על איסור לפעול כסוכן מכס................................. 1855

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל..................... 1855

הודעה בדבר תיאום סכומים לפי תקנות המכס, תקנות סוכני המכס, תקנות מס קנייה (טובין) ותקנות הבלו על הדלק................................................................. 1856