גיליון 6182 עמוד 1 מתאריך 03/01/2011רשומות

ילקוט

כ״ז בטבת התשע״א


הפרסומים

6182    3 בינואר 2011

עמוד

הודעות מאת הרשם לענייני ירושה...................................................... 1858

הודעות מאת הכונס הרשמי............................................................ 1874