גיליון 6182 עמוד 36 מתאריך 03/01/2011מועד הדיון

תאריך צו כינוס

מס. וגילן ביהמ״ש

תילן

כנ״ר

כתובת

ת״ז

שם החייב/ת

08:30 14/09/11

08/19/10

34345-23-10

95318

תחכמוני 22/2,רמת השרון

51880413

לזרוביץ מנחם חיי

08:30 02/11/11

05/19/10

1338-10-10

95062

שלום אש 19,תל אביב - יפו

98685462

מלאך עובדיה

13:03 01/06/11

39/11/10

97372-10-13

92213

ההגנה 2 ,הוד ה שרון

7204877

ארגלית שלום

08:30 02/08/11

28/11/10

04441-39-13

91331

נווה שאנן 10,תל !אביב - יפו

83059683

ארודי שאול

08:30 29/06/11

99/11/10

29613-08-10

92618

חזית חמש 15/2,חולון

28026839

נגר דיוויד

08:30 30/08/11

28/11/10

9095-00-09

92102

רש״י 26,רחובות

52504808

אוריא נעם

12: 30 16/06/11

99/11/10

90667-16-10

92922

הכובש 10/5 ,ראשון לציון

23822156י

סמיונוב אלבירה

08: 30 01/06/11

98/11/10

41343-23-10

98213

הזית 8,אזור

48710802

סקנדריון סיגל

03:30 23/16/11

94/11/10

41288-12-13

92839

הרכבי 8,תיו אאיב - יפו

68896295

עדרי ססים

08: 30 16/10/11

27/19/00

8276-39-23

92021

קוז 8/5,אור יהודה

48371839

בטייה צאילינו

18:00 17/08/11

91/11/10

1604-08-10

9S011

יפת 34 ,אל אב1ב - 1פו

38561835

במנואל טל

18: 30 07/01/11

92/11/10

41642-38-13

95026

סאלו־ הנריאטה 3/2,הוד השרון

34390731

בא!ר אילוו

12: 30 10/06/11

0 8/11/10

4298-18-10

98702

הנשיא! 1/91,לוא

19676714י

בעחסובמרינה

08:00 14/09/11

99/11/10

0473-39-13

95130

הרב מצליח 10/4,בני ברק

24687332

ולס יל.בנת כנרת

01: 30 16/16/11

94/11/10

25897-08-10

95080

חאשמונ!אים 69/3,תל אביב - יפו

0817457

במד אילנה צפור

13:00 97/06/11

9 2/11/10

22568-22-13

96 9 8

המעיין 20,רעננה

6881697

צודיקאר נילי שירי

13^0 98/06/11

98/11/10

46719-11-10

95482

הרצל 188/2 ,רחובות

16203404י

ציגנוב יעקב

08:30 10/06/11

44/11/10

05042-03-13

95212

גוסות השריול 1/7,כפר סבא

24329741י

קוליאב סמיר

11:00 10/36/11

99/11/10

45244-03-13

95218

החשמונאים 9/6,לוד

06487209

קידר מרדכי

08:30 01/16/11

18/01/10

92965-39-13

95220

עוד בן ציון 13,תל אביב - יפו

^^,^^631^

קינג אילנה

08:30 30/10/11

25/11/10

28678-07-10

25013

עזרא הסופר 10/7,תל אביב - יפו

28954683

קנדיל יעקב אלון

11:30 10/07/11

09/11/10

28559-08-10

25588

הר הצופים 31/20 כ,רחובות

57491151

קרני דורון

08:30 25/09/11

24/11/10

8316-11-10

99ז26

שד בגין מנחם 22,אור יהודה

40349789

רווח תומר רועי

13:00 29/06/11

29/11/10

23371-11-10

26399

ריב״ל 12,ראשון לציון

4196036.0

שאבי נתן

08:30 14/09/11

18/11/10

37113-08-10

25504

נחל עוז 29/5,תל אביב - יפו

58242090

שאול יעקב

11:30 10/07/11

09/11/10

25547-08-10

25538

החי״ם 10/1,חולון

244814-67

שומרת רחל

08:30 25/09/11

0חח24/11

28230-09-10

25884

דיין משיה 4■,!אור יוזידה

55963169

שטיינר איתן

09: 30 10/07/11

09/11/10

45477-08-10

25697

רבינוביץ יהושע 51/11,חולון

57651341

שי מירי

11:30 17/07/11

22/11/10

16007-08-10

25381

מגדל דוד 5/47 2,מודיעין-מכבים-ר

22412985

שממה אברהם

12:30 17/07/11

22/11/10

18403-08-10

25371

תנובות 3,תנובות

23999287

שמר אורי

11:30 17/07/11

22/11/10

56896-10-10

26232

מגל 0,מגל

57854135

שמשון ליאת

08:30 31/10/11

12/02/10

1519-08-10

25379

גוש עציון 16,גבעתיים

57861296

שפר חסון מיכל

08:30 26/10/11

25/11/10

45246-10-10

26159

בן גוריון 125/2,רמת גן

11537214

תאודורסקו ליאור

הדיונים יהקיימי בביהמ״ש המחוזי ברגל אביב המועד להגשה הביעוה חוב הינו הוזן־ שישה חודשים מיום מתן צו כינוס ביום הדיון בבקשה פשיטה הרגל רשאי ביהמ״ש להורוה על הפטר החייב יוסף זילביגר,עו״ד, סגן הכונ׳׳ר , מנהל מאוז תל אביב

ילקוט הפרסומים 6182, כ׳׳ז בטבת התשע׳׳א, 3.1.2011 1892