גיליון 6183 עמוד 1 מתאריך 04/01/2011רשומות

ילקוט הפרסומים

2011


כ״ח בטבת התשע״א    6183    4 בינואר

עמוד

הודעה על הרשאה לפי חוק נכסי המדינה...................... 1902

הודעות על הכרה בתוספת קבועה לפי חוק שירות

המדינה (גמלאות)........................................................... 1902

הודעה על אישור תכניות מיתאר ארציות....................... 1902

הודעות בדבר גמר כהונתם של דיינים.............................. 1903

הודעה על מינוי חבר בוועדה המייעצת לפי חוק

הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח)................... 1903

הודעה על מינוי חבר ועדת ערר לפי תקנות פיצוי נפגעי

אסון טבע (קביעת זכאות לפיצויים ושיעורם)....... 1903

הודעה על העברת סמכויות לפי חוק הכניסה לישראל 1903

מינוי פקידי יערות...................................................................... 1903

הודעה על אצילת סמכויות לפי חוק-יסוד: הממשלה . 1904

מינוי רשם המהנדסים והאדריכלים................................... 1904

מינוי חבר ועדה לפי חוק הרופאים הווטרינריים........... 1904

מינוי חברים לוועדת ערר לפי חוק המועצה לענף

הלול (ייצור ושיווק)......................................................... 1904

מינוי חבר להנהלת הקרן לשמירת הניקיון.......................

מינוי ממלא מקום נציג השר להגנת הסביבה בוועדה

המחוזית לתכנון ולבנייה במחוז ירושלים..............

הסמכת מפקחים לפי חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים

הרשאה לפי חוק החומרים המסוכנים...............................

הודעה בדבר בחירה של סגני ראש עיריית ערד............

עדכון החלטה בדבר שיעור חלק של מינהל מקרקעי ישראל בעליית ערך הקרקע, בעת העברת

זכות חכירה.........................................................................

הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי

לא צמוד הניתן לציבור..................................................

הודעה בדבר הארכת תוקף של זכות נפט.........................

הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים -

הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 30.11.2010... הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 30.11.2010

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה........................................

הודעות מאת הציבור................................................................

עמוד

1904

1905 1905 1905 1905

1905

1906 1906

1906

1907 1910 1950