גיליון 6183 עמוד 2 מתאריך 04/01/2011


הודעה על הרשאה

לפי חוק נכסי המדינה, התשי”א-1951 מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 6(א)(2) לחוק נכסי המדינה, התשי׳׳א-1951י )להלן - החוק(, החליטה הממשלה להרשות את נושאי המשרות במשרד לביטחון הפנים )להלן - המשרד) המפורטים להלן, לייצג את הממשלה בכל עסקה מהעסקאות שמדובר בהן בסעיפים 4 ו-5 לחוק, למעט עסקאות במקרקעין, וזאת בתחום פעילותו של המשרד ותפקידו של המורשה עד לסכום הנקוב לצד כל אחד מהם ולחתום בשם המדינה על המסמכים הנוגעים לעסקאות האמורות:

1)    המנהל הכללי של המשרד יחד עם חשב המשרד או סגנו - בלא הגבלת סכום;

2)    סגן המנהל הכללי של המשרד יחד עם חשב המשרד או סגנו - עד לסכום של 500,000 ש׳׳ח;

3)    ראש ענף בינוי נכסים, אפסנאות ומשק יחד עם חשב המשרד או סגנו - עד לסכום של 1,000 ש׳׳ח.

כל הרשאה קודמת לנושאי משרה במשרד - בטלה.

ו' בטבת התשע׳׳א (13 בדצמבר 2010) (חמ 3-9)

צבי האוזר

_    מזכיר הממשלה

י ס׳׳ח התשי׳׳א, עמ' 52.

הודעה על הכרה בתוספת קבועה

לפי חוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש”ל-1970

מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 8 לחוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש׳׳ל-1970י, ועל סמך המלצת ועדת שירות המדינה, החליטה הממשלה להכיר ”בתוספת הסכם מיוחד”, המשולמת לעובדים המועסקים ברשות השידור על פי המפורט בהסכם הקיבוצי מיום כ' באב התשס׳׳ט (10 באוגוסט 2009), כתוספת קבועה.

האמור לעיל יחול לגבי מי שפרש מהשירות לפני מועד קבלת החלטת הממשלה מיום כ”ה בכסלו התשע׳׳א (2 בנובמבר 2010), והפרשי קצבאות בשל קצבאות חודש אוגוסט 2008 או חודש הזכאות הראשון לקבלת הקצבה, לפי המאוחר מביניהם, עד חודש אוקטובר 2010, ישולמו לא יאוחר מקצבת חודש נובמבר 2010.

ל' בכסלו התשע”א (7 בדצמבר 2010) (חמ 3-292)

צבי האוזר

_    מזכיר הממשלה

1 ס׳׳ח התש׳׳ל, עמ' 65.

הודעה על הכרה בתוספת קבועה

לפי חוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש”ל-1970

מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 8 לחוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש׳׳ל-1970י, ועל סמך המלצת ועדת שירות המדינה, החליטה הממשלה להכיר ”בתוספת קרימינולוג קליני”, המשולמת לעובדים בדירוג המח׳׳ר

1 ס”ח התש”ל, עמ' 65.

המועסקים בתפקיד קרימינולוג קליני ערב פרישתם, בהתאם להוראות ההסכם הקיבוצי מיום כ”א בניסן התש”ע (25 באפריל 2010), אשר נחתם בין המדינה לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, כתוספת קבועה.

האמור לעיל יחול לגבי מי שפרש מהשירות מיום י”ד בכסלו התש”ע (1 בדצמבר 2009) ואילך. הפרשי קצבאות בשל קצבאות חודש דצמבר 2009 או חודש הזכאות הראשון לקבלת קצבה, לפי המאוחר מביניהם, עד חודש יוני 2010, ישולמו לא יאוחר מקצבת חודש יולי 2010. ל' בכסלו התשע׳׳א (7 בדצמבר 2010) (חמ 3-292)

צבי האוזר

מזכיר הממשלה

הודעה על הכרה בתוספת קבועה

לפי חוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש”ל-1970

מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 8 לחוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש׳׳ל-1970י, ועל סמך המלצת ועדת שירות המדינה, החליטה הממשלה להכיר כתוספת קבועה, בתוספת ”גמול הכנה לבחינות בגרות”, לעובד הוראה, אשר תנאי הזכאות לתשלום גמול הכנה לבגרות בשכר, התקיימו בו במשך אחת מתקופות אלה:

א)    חמש שנות השירות שקדמו לפרישתו מהשירות;

ב)    תשע שנות שירות מתוך עשר שנות השירות שקדמו למועד פרישתו משירות, ובלבד שהתנאים האמורים כאמור התקיימו בו בשנים עשר חודשי שירות הרצופים האחרונים עד לחודש שבו חל מועד פרישתו של עובד ההוראה. האמור בהחלטה זו יבוא במקום האמור בהחלטת הממשלה

אשר פורסמה בילקוט הפרסומים התשנ”ו, עמ' 2378.

תחילתה של החלטה זו במועד פרסומה (להלן - מועד התחילה) והיא תחול גם לגבי מי שיצא לקצבה לפני המועד האמור והתקיימו בו התנאים האמורים, ובלבד שלא ישולמו תשלומים בעד התקופה שקדמה למועד התחילה. ל' בכסלו התשע׳׳א (7 בדצמבר 2010) (חמ 3-292)

צבי האוזר

_    מזכיר הממשלה

1 ס׳׳ח התש׳׳ל, עמ' 65.

הודעה על אישור תכניות מיתאר ארציות

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ”ה-1965 מודיעים בזה, על פי סעיף 54 לחוק התכנון והבנייה, התשכ׳׳ה-1965י (להלן - החוק), כי הממשלה, בתוקף סמכותה לפי סעיפים 53 ו-76ג(10) לחוק, אישרה תכניות מיתאר ארציות אלה:

1 . תכנית ארצית לתשתית לאומית - תת”ל 41: תחנת כוח הידרואלקטרית - אגירה שאובה מנרה;

2. תכנית ארצית לתשתית לאומית - תת”ל 40: תחנת כוח הידרואלקטרית - אגירה שאובה מעלה גלבוע;

1 ס”ח התשכ”ה, עמ' 307.


ילקוט הפרסומים 6183, כ׳׳ח בטבת התשע׳׳א, 4.1.2011 1902