גיליון 6184 עמוד 1 מתאריך 05/01/2011רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ט בטבת התשע״א    6184    5 בינואר 2011

עמוד


עמוד

הודעה לפי כללי בתי הדין הדתיים הדרוזיים (סדרי

הדיון של הוועדה למינוי קאדים מד׳הב)................. 1974

מינוי חברים לוועדת תלונות לפי חוק הפסיכולוגים.... 1974 מינוי חברים לוועדות רפואיות לעניין גמלת ניידות.... 1974 מינוי חברה וממלאת מקומה בוועדת ערר לפי תקנות הפיקוח על מעונות (תנאי המגורים וטיפול בזקנים

עצמאיים ותשושים במעונות לזקנים)..................... 1974

הרשאה לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)........ 1974

הרשאה והסמכה לפי הפקודה האמורה........................... 1975 הרשאה והסמכה לפי הפקודה האמורה וחוק הגנת

הצומח................................................................................... 1975

החלטה להחיל את ביקורת המדינה................................... 1975

הודעה בדבר סכום תביעה בתביעות קטנות................... 1976

הודעה על אישור צד שלישי מוכר לפי תקנות

ההוצאה לפועל (אגרות, שכר והוצאות)................. 1976

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל..................... 1976

הודעה בדבר אזור שבו לא חלה החובה להחזיק כלב

ברצועה (הרצליה)............................................................ 1976

הודעה על שינוי בהרכב ועדת ערר לארנונה (מגידו).. 1976 הודעות מאת הציבור................................................................ 1977