גיליון 6185 עמוד 1 מתאריך 06/01/2011רשומות

ילקוט הפרסומים

א' בשבט התשע״א    6185    6 בינואר 2011

עמוד

הסמכה ומינוי לפי פקודת בריאות העם, חוק החומרים המסוכנים, חוק המים, תקנות המים (מניעת זיהום מים) (ריסוס בקרבת מקורות מים), תקנות המים (מניעת זיהום מים) (שטיפת מיתקני ריסוס), תקנות המים (מניעת זיהום מים) (תחנות דלק), חוק למניעת מפגעים, חוק רישוי עסקים, חוק שמירת הניקיון, חוק שמירת הסביבה החופית ותקנות המים (מניעת זיהום מים) (קווי דלק).................. 1982

מינוי מפקחים והרשאה לפי כללי רשות שדות התעופה (תנועה בשטח המבצעי בנמל התעופה בן גוריון), כללי רשות שדות התעופה (שמירה על הסדר בשדות התעופה), כללי רשות שדות התעופה (כניסה לשטחים מוגבלים), כללי רשות שדות התעופה (העמדת רכב וחנייתו בשדות התעופה) .............. 1983

הודעה על חוק נתיבים מהירים ............................................................... 1987

הודעה בדבר סכומי אגרה לפי תקנות נתיבים מהירים (אופן החיוב בתשלום אגרה ואכיפת תשלומים .....1987

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט ...................................................... 1988

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות ...................................................... 1994

1995 . .


הודעות מאת הציבור____