גיליון 6186 עמוד 1 מתאריך 11/01/2011רשומות

ילקוט הפרסומים

2011


ו' בשבט התשע״א    6186    11 בינואר

עמוד

הודעה על בחירה וסיום כהונה של סגן ליושב ראש

הכנסת................................................................................... 2014

הודעה לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה

לבחירת שופטים).............................................................. 2014

מינוי רשם הפטנטים, רושם הפטנטים והמדגמים

ורשם סימני מסחר............................................................ 2014

הודעה בדבר עדכון סכומים לפי פקודת פשיטת הרגל 2014 הסמכת מאבטח לפי חוק סמכויות לשם שמירה

על ביטחון הציבור............................................................ 2015

מינוי ועדת ערר לפי חוק כביש אגרה (כביש ארצי

לישראל)............................................................................... 2015

הודעה בדבר מועד הבחירות במועצות המקומיות

באקה אל גרבייה וג׳ת...................................................

ביטול מינוי קצינות מבחן למבוגרים...............................

מינוי קצינות מבחן לנוער....................................................

מינוי עובדות סוציאליות לפי חוק הסעד (סדרי דין

בענייני קטינים, חולי נפש ונעדרים)......................

שינוי מינוי עובדות סוציאליות לפי החוק האמור......

ביטול מינוי פקיד סעד לפי החוק האמור......................

הודעות על חברות שניתנה לגביהן החלטת הפרטה הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל..................

עמוד

2015

2015

2015

2015

2016 2016 2016 2016