גיליון 6186 עמוד 2 מתאריך 11/01/2011הודעה על בחירה וסיום כהונה של סגן ליושב ראש הכנסת

לפי חוק-יסוד: הכנסת

מודיעים בזה, לפי סעיף 20(א) לחוק-סוד: הכנסתי, וסעיף 7)1( לתקנון הכנסת2, כי ביום ט׳׳ו בטבת התשע׳׳א )22 בדצמבר 2010( הסתיימה כהונתו של חבר הכנסת כרמל שאמה כסגן ליושב ראש הכנסת, וחבר הכנסת אופיר אקוניס נבחר לכהונה כאמור.

ט׳׳ו בטבת התשע׳׳א )22 בדצמבר 2010( )חמ 3-22(

ירדנה מלר-הורוביץ

_    מזכירת הכנסת

י ס״ח התשי״ח, עמ' 69; התש׳׳ס, עמ' י26. 2 י”פ התשכ״ח, עמ' 590; התש׳׳ע, עמ' 926י.

הודעה

לפי כללי השפיטה )סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים(, התשמ”ד-984י

לפי סעיף ייב לכללי השפיטה )סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים(, התשמ׳׳ד-984יי, מתפרסמים בזה שמות המועמדים שעניינם יידון לפני הוועדה לבחירת שופטים:

סגן נשיא בית הדין הארצי לעבודה

השופט יגאל פליטמן לבית המשפט המחוזי ירושלים (1)

השופט זכריה ימיני

לבתי המשפט לענייני משפחה מחוז ירושלים (1)

עו׳׳ד יחזקאל אליהו עו׳׳ד משה בראון הרשם נמרוד פלקס לבתי משפט השלום מחוז ירושלים (1) השופטת שרון לארי-בבלי לבתי משפט לתעבורה מחוז ירושלים (1) עו׳׳ד ליאורה גוברין

לבתי המשפט לענייני משפחה מחוזות תל אביב (1) והמרכז (1)

עו׳׳ד יחזקאל אליהו עו׳׳ד ארז שני

לבתי משפט השלום מחוזות תל אביב (1) והמרכז (2)

עו׳׳ד יגאל בורוכובסקי עו׳׳ד יוסי טופף עו׳׳ד עידית פלד עו׳׳ד אפרת בוסני עו׳׳ד יורם ליכטנשטיין לבתי משפט השלום (נוער) מחוז המרכז (1) עו׳׳ד טובה פרי

לבתי משפט לתעבורה מחוז תל אביב (1)

עו׳׳ד ציפורה משה י ק׳׳ת התשמ׳׳ד, עמ' 2370; התשנ׳׳ז, עמ' 342; התשס׳׳ד, עמ' 882.

לבתי המשפט לענייני משפחה מחוז הצפון (1)

עו׳׳ד הילה גורביץ-שיינפלד

רשימה זו באה להוסיף על פרסומים קודמים2.

ה' בשבט התשע׳׳א )10 בינואר יי20( )חמ 3-1803(

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

2 י”פ התש״ע, עמ' 1570 ועמ' 2936; התשע׳׳א, עמ' 302.

מינוי רשם הפטנטים, רושם הפטנטים והמדגמים ורשם סימני מסחר

לפי חוק הפטנטים, התשכ”ז-1967, פקודת הפטנטים והמדגמים ופקודת סימני מסחר [נוסח חדש], התשל”ב-1972 בתוקף סמכותי לפי סעיף 157 לחוק הפטנטים, התשכ׳׳ז-11967, לפי סעיף 3)4( לפקודת הפטנטים והמדגמים2 ולפי סעיף 5 לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], התשל”ב-31972, אני ממנה את גיא רוטקופף, המנהל הכללי של משרד המשפטים, לרשם הפטנטים והמדגמים ולרשם סימני מסחר.

תוקף המינוי לשלושה חודשים החל ביום כ׳׳ה בטבת התשע׳׳א )1 בינואר 2011( )להלן - יום התחילה(, או עד מינוי רשם במינוי של קבע, לפי המוקדם.

מינויו של מאיר נועם4 לפי החיקוקים האמורים - בטל החל ביום התחילה. כ׳׳ב בטבת התשע׳׳א )29 בדצמבר 2010( )חמ 3-3909(

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1    ס׳׳ח התשכ׳׳ז, עמ' 148.

2    חוקי א”י, כרך ב', עמ' 1653.

3    דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 26, עמ' 511; ס׳׳ח התשס׳׳ג, עמ' 556.

4    י”פ התשס׳׳ג, עמ' 2672.

הודעה בדבר עדכון סכומים

לפי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש”ם-1980 אני מודיע לפי סעיף 241)א( לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש״ם-11980 )להלן - הפקודה(, כי עקב העלייה במדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, יחול שינוי בסכומים הקבועים בסעיפים 7)1(, C0M17 ו-19א)א( לפקודה, החל ביום כ׳׳ה בטבת התשע׳׳א )1 בינואר 2011( כדלקמן: )1( החוב שחב החייב לנושה המבקש כאמור בסעיף 7)1( לא יפחת מ-82,441 שקלים חדשים;

)2( חובותיו של החייב כאמור בסעיף ״)א()!( לא יפחתו מ-16,490 שקלים חדשים;

)3( חובות החייב כאמור בסעיף 19^^ עולים על 32,979 שקלים חדשים.

כ׳׳א בטבת התשע׳׳א )28 בדצמבר 2010( )חמ 3-148(

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 34, עמ' 639; ס״ח התשנ׳׳ו, עמ' 60.

ילקוט הפרסומים 6186, ו' בשבט התשע״א, 11.1.2011 2014