גיליון 6186 עמוד 3 מתאריך 11/01/2011הסמכת מאבטח

לפי חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור, התשס׳׳ה-2005

בתוקף סמכותי לפי סעיף 7 לחוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור, התשס׳׳ה-2005י (להלן - החוק), אני מסמיך כל מאבטח המועסק באבטחת מקום המשמש למגורי מי שהוגדר על ידי המשטרה כמאוים, למאבטח לעניין החוק (להלן -מאבטח), ובלבד שקצין מוסמך אישר את כשירותו.

סמכויות המאבטח לערוך חיפוש בלא צו שופט, לפי סעיף 3 לחוק, יהיו כמפורט להלן:

(1)    בעת כניסה למתחם מאובטח - על גופו של אדם, בכלי תחבורה, במטען או בטובין אחרים;

(2)    במתחם המאובטח ובסביבתו הקרובה - על גופו של אדם או בכלי תחבורה, אם היה למאבטח חשד סביר שהאדם נושא עמו שלא כדין נשק, או עומד לעשות שימוש שלא כדין בנשק, או שהנשק המוחזק שלא כדין נמצא בכלי תחבורה. תוקף הסמכה זו כל עוד המאבטח משמש בתפקידו האמור

ויש בידו תעודת מאבטח תקפה. ח' בכסלו התשע׳׳א (15 בנובמבר 2010) (חמ 3-3595)

יצחק אהרונוביץ'

_    השר לביטחון הפנים

י ס׳׳ח התשס׳׳ה, עמ' 758.

מינוי ועדת ערר

לפי חוק כביש אגרה (כביש ארצי לישראל), התשנ׳׳ה-1995 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 12ב(ב) לחוק כביש אגרה (כביש ארצי לישראל), התשנ׳׳ה-1995י (להלן - החוק), אנו ממנים את ועדת הערר שמונתה לכל המחוזות2, לתקופה נוספת בת ארבעה חודשים.

כ׳׳ח בטבת התשע׳׳א (4 בינואר 2011) (חמ 3-2914)

יובל שטייניץ    ישראל כ״ץ

שר האוצר    שר התחבורה והבטיחות בדרכים

1    ס׳׳ח התשנ׳׳ה, עמ' 490; התשנ׳׳ח, עמ' 282.

2    י”פ התשס׳׳ח, עמ' 777.

הודעה בדבר מועד הבחירות במועצות המקומיות באקה אל גרבייה וג׳ת

לפי חוק הרשויות המקומיות (ביטול איחוד המועצות המקומיות באקה אל גרבייה וג'ת), התש׳׳ע-2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3(א) בחוק הרשויות המקומיות (ביטול איחוד המועצות המקומיות באקה אל גרבייה וג'ת), התש׳׳ע-2010י, אני קובע בזה שהבחירות ברשויות המקומיות המנויות בחוק האמור יתקיימו ביום י׳׳ג בתשרי התשע׳׳ב (11 באוקטובר 2011). כ׳׳ז בטבת התשע׳׳א (3 בינואר 2011) (חמ 3-4186)

אליהו ישי

_    שר הפנים

1 ס׳׳ח התש׳׳ע, עמ' 646.

ביטול מינוי קצינות מבחן למבוגרים

לפי פקודת המבחן [נוסח חדש], התשכ׳׳ט-1969 בתוקף סמכותי לפי סעיף 27 לפקודת המבחן [נוסח חדש], התשכ׳׳ט-1969י, אני מבטל את מינוין של הרשומות מטה לקצינות מבחן למבוגרים, לעניין החוק האמור: הדס בשארי, ת׳׳ז 2060646627 - במחוז הדרום תמי תמר בן דוד, ת׳׳ז 3037230497 - במחוז הדרום סיון ברינה, ת׳׳ז 4039206263 - במחוז הדרום.

ט' בטבת התשע׳׳א (16 בדצמבר 2010) (חמ 3-141)

יצחק הרצוג

שר הרווחה והשירותים החברתיים

1    דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 14, עמ' 312; ס׳׳ח התשל׳׳א, עמ' 88.

2    י”פ התשע׳׳א, עמ' 997.

3    י”פ התשע׳׳א, עמ' 997.

4    י”פ התשע׳׳א, עמ' 997.

מינוי קצינות מבחן לנוער

לפי פקודת המבחן [נוסח חדש], התשכ׳׳ט-1969 בתוקף סמכותי לפי סעיף 27 לפקודת המבחן [נוסח חדש], התשכ׳׳ט-1969י, אני ממנה את הרשומות מטה לקצינות מבחן לנוער, לעניין החוק האמור:

הדס בשארי, ת׳׳ז XXXXXX627 - במחוז הדרום תמי תמר בן דוד, ת׳׳ז XXXXXX497 - במחוז הדרום סיון ברינה, ת׳׳ז XXXXXX263 - במחוז הדרום.

ט' בטבת התשע׳׳א (16 בדצמבר 2010) (חמ 3-141)

יצחק הרצוג

__________    שר הרווחה והשירותים החברתיים

1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 14, עמ' 312; ס׳׳ח התשל׳׳א, עמ' 88.

מינוי עובדות סוציאליות

לפי חוק הסעד (סדרי דין בענייני קטינים, חולי נפש ונעדרים), התשט”ו-1955

בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק הסעד (סדרי דין בענייני קטינים, חולי נפש ונעדרים), התשט׳׳ו-1955י, אני ממנה את הרשומות מטה לעובדות סוציאליות לעניין החוק האמור:

שרון עפרון, ת׳׳ז XXXXXX870 - בעיריית חולון צפורה דדון, ת׳׳ז XXXXXX249 - בעיריית תל-אביב-יפו קרן מויאל, ת׳׳ז XXXXXX810 - בעיריית מעלה אדומים סאמיה עזאיזה, ת׳׳ז XXXXXX046 - במועצה אזורית אל בטוף אלגיה זייפמן, ת׳׳ז XXXXXX935 - בעיריית קרית אתא לימור בר, ת׳׳ז XXXXXX283 - בעיריית אשקלון ט' בטבת התשע׳׳א (16 בדצמבר 2010) (חמ 3-143)

יצחק הרצוג

__________    שר הרווחה והשירותים החברתיים

1 ס׳׳ח התשט׳׳ו, עמ' 126; התשע׳׳א, עמ' 74.

2015 ילקוט הפרסומים 6186, ו' בשבט התשע״א, 11.1.2011