גיליון 6187 עמוד 1 מתאריך 13/01/2011רשומות

ילקוט הפרסומים

ח' בשבט התשע״א    6187    13 בינואר 2011

עמוד

הודעה על עדכון סכומים לפי חוק איסור הלבנת הון . 2018 הודעה על שינוי סכום לפי חוק הסדרת הלוואות

חוץ-בנקאיות...................................................................... 2018

הודעה בדבר מינוי רשות ממונה לפי חוק נתיבים מהירים

וחוק כבישי אגרה (מנהרות הכרמל)......................... 2018

הודעות על הסמכה לשירות רפואי מוסמך לפי פקודת

הבטיחות בעבודה............................................................ 2018

מינוי ממונים על הגבייה ופקידי גבייה לפי פקודת

המסים (גבייה)................................................................... 2020

הודעות על צורך בשיקום מחצבות..................................... 2020

הודעה בדבר העברת זכויות נפט......................................... 2021

הודעה בדבר פקיעתה של זכות נפט................................... 2022

מינוי ממלאי מקום לחבר המועצה הארצית לתכנון

ולבנייה................................................................................. 2022

עמוד

2010

תמציות תקציב רגיל של עיריות לשנת הכספים

2022

(גבעת שמואל, דימונה)....................................

2023

הודעה על מינוי ועדת ערר לארנונה (לכיש).....

2023

מינוי הרכב נוסף לוועדת ערר לארנונה (רמלה)

2023

הודעות על בקשות לתיקון שטח וגבולות...........

הודעה מוקדמת בדבר התחלת הסדר זכויות

2025

במקרקעין...............................................................

2026

הודעות הסדר במקרקעין...........................................

2027

הודעות בדבר הצגת לוחות זכויות.......................

2027

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור...

2042

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה..........................

2066

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט.......

2066

הודעות מאת הציבור..................................................

תיקון טעות